شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

پیشرفت های صورت گرفته ناشی از جهانی شدن تحرکات بیشتر افراد، کالاها و ... را فراهم آورده و کنترل مرزها را سخت تر کرده و حکومت ها را با مشکل مواجه ساخته است. این مشکلات ناشی از کاهش قدرت کنترل مرزها در منطقه ی خلیج فارس از اهمیت برجسته تری برخوردار است زیرا کاهش کنترل مرزهای دریایی در این بخش می تواند امنیت و منافع ملی کشور را با مشکل مواجه سازد. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بیسیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی بر اساس نوع حسگر، پردازش و ارسال اطلاعات را دارند، موجب پیدایش ایده استفاده از آنها برای کنترل مرزهای دریایی شده است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که آیا می توان از شبکه حسگر بی سیم جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی در خلیج فارس استفاده کرد؟. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه‌ی حسگر بی سیم حرکت، تعرض، عملیات نظامی یا حتی کشتی‌رانی در آب‌های سرزمینی کشور را به راحتی تشخیص داده و برای ایجاد امنیت وارد عمل می شود. این شبکه باتوجه به افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات در نقطه های مختلف، هزینه کم نگهداری، مصرف انرژی پایین می تواند راهبردی مناسب جهت کنترل مرزهای دریایی باشد. از سوی دیگر، زمانی که دشمن سعی دارد با فرستادن امواج رادارهای نظامی را از کار بیندازد این سیستم میتواند به کار خود ادامه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Wireless Sensor Network to better control Persian Gulf maritime borders of Iran

نویسندگان [English]

  • mohsen janparvar
  • hadi zarghani
  • reyhaneh saleh abadi
  • afshin jahan bin
چکیده [English]

Developments caused by globalization make people and goods more moving and this causes harder controlling borders and more problems for different governments around the globe. These problems caused by reduction of powers in controlling borders in Persian Gulf area are very significant since decreasing control of maritime borders may threat national security and interests. According to recent developments regarding electronic and wireless transmission, the capability to design and construct sensors which can receive different environmental kinds of data, and can process and send information motivates responsible authorities to use them for controlling maritime borders. The study had a descriptive-analytic method and attempted to answer this question that: can we use Strategic Wireless Sensor Network to better control Persian Gulf maritime borders of Iran? The results showed that Strategic Wireless Sensor Network easily detects movement, invasion, military operation and or shipping within Iran territorial waters and quickly acts to reassure security. This network is an effective strategy to better control maritime borders due to speeding access to information in different areas, low cost for its maintenance, and its low energy consumption. In other hand, when enemy tries to disable military radars by sending waves, this system will continue to work properly .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wireless Sensor Network
  • Controlling Borders
  • Maritime Borders of Iran
  • Persian Gulf