سطح بندی توسعه یافتگی خدمات آموزشی با مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : شهرستان های استان مرزی خراسان شمالی)

نویسندگان

چکیده

فراهم کردن امکان مساوی برای دستیابی کلیه افراد جامعه به فرصت ها و خدمات آموزشی مطلوب و برابر از جهات عدیده بویژه از نظر توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی حایز اهمیت است. آموزش و پرورش برای بالا بردن شانس زندگی برابر در جامعه ضروری است. چرا که یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری اجتماعی، برقراری فرصت های یکسان برای دسترسی آحاد جامعه به آموزش و پرورش است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان مرزی خراسان شمالی در زمینه متغیرهای مرتبط با شاخص های آموزشی با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره می باشد. بر این اساس شاخص های آموزشی به عنوان معیار توسعه یافتگی مورد توجه قرار گرفته است. جامعه آماری شامل شهرستان های استان خراسان شمالی می باشد. نمونه آماری پژوهش 10 متغیر خدمات آموزشی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است داده های این پژوهش از سالنامه آماری استان در سال 1391 جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از مجموع 7 شهرستان استان مرزی خراسان شمالی تنها شهرستان بجنورد به عنوان شهرستان توسعه یافته (سطح فرا برخوردار) قرار دارد. شهرستان های شیروان، اسفراین، مانه و سملقان به عنوان شهرستان های در حال توسعه (سطح برخوردار) قرار دارند. شهرستان فاروج جزو شهرستان توسعه نیافته (سطح نیمه برخوردار) قرار دارد. در سطح نابرخوردار نیز شهرستان های جاجرم و گرمه قرار دارند که جزو شهرستان های محروم از نظر توسعه یافتگی تشخیص داده شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Development of Educational Services with Multi-Criteria Decision Models (Case Study: borderline towns of North Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • mohammad nayeb pour
  • masoumeh hoseiny
  • mohammad veysian
  • nahid ehsanzadeh
چکیده [English]

It is necessary from various aspects particularly social, cultural and human development to supply equal opportunities for all members of society to achieve appropriate educational opportunities and services. Education and pedagogy is vital to increase equal life expectancy, since one of the most effective ways to achieve social justice and decrease social inequalities is to offer equal and similar opportunities of education and pedagogy for all society members. The study is to review development status among borderline towns of North Khorasan Province regarding variables related to educational indexes using Multi-Criteria Decision Models. According to this, educational indexes were considered development criteria. Statistical population includes borderline towns of North Khorasan Province. Statistical samples include 10 variables of educational services. Its method is descriptive-analytic; data were collected from statistical yearbook of this province in 1391. The results showed that the only Developed city among all seven cities of this borderline province is Bojnurd (Supra Developed Level). Shirvan, Esfarayen, Mane, Somolghan are under development cities and Farouj is a semi-developed town. Jajarm and Garmeh are among non-developed, underprivileged and deprived towns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • development
  • Educational Services
  • North Khorasan
  • Multi-Criteria Decision Models