جایگاه شاخص توسعه انسانی شهرهای مرزی در افق چشم انداز1404 (مطالعه موردی: استان گیلان)

نویسندگان

چکیده

سند چشم انداز بیست ساله در راس اهداف نظام برنامه ریزی کشور است که تحقق آن در افق 1404 منوط به ارتقاء توسعه از جنبه های مختلف به منظور حصول یک پارچه سرزمینی می باشد و در این بین شهرستان های مرزی - ساحلی استان گیلان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی به دریای خزر از اهمیت خاصی برخوردار هستند؛ با توجه به نقش توسعه انسانی در شهرهای مرزی هدف از انجام این تحقیق محاسبه‌ی شاخص توسعه‌ی انسانی و مؤلفه‌های آن برای شهرستانهای مرزی - ساحلی استان گیلان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از نظر ماهیتی از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شهرستانهای مرزی - ساحلی استان گیلان مشتمل بر هشت شهرستان ساحلی و یک شهرستان مرزی که از نظر متغیرها مؤثر و مرتبط با شاخص توسعه انسانی مورد پیمایش قرار گرفته اند که در این تحقیق، سه شاخص آموزش، امید به زندگی و سرانه تولید ناخالص داخلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری این تحقیق، مستندات کتابخانه ای و اینترنتی بوده و از مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اطلاعات در این زمینه، برای جمع آوری داده های مربوط استفاده شده است. جمع بندی یافته ها حاکی از آن است که در مقطع زمانی سال 1390 کلیه شهرستان های مرزی استان گیلان از لحاظ توسعه یافتگی در وضیت متوسط (اندازه‌ی شاخص بین 5/0 و 8/0) قرار دارند. این ارقام نشان دهنده‌ی وضیت مشابه توسعه یافتگی برای شهرستان های مرزی استان گیلان بوده و بیان گر این واقعیت است که تفاوت‌های اساسی برای آنها از لحاظ معیارهای توسعه وجود ندارد. با توجه به نتایج مربوط به شاخص اچ. دی. آی مشاهده می‌شود که با شناسایی نقاط کم تر توسعه یافته و شناخت قابلیت‌ها و نقاط قوت و ضعف آنها می‌توان در جهت افزایش سطح توسعه یافتگی و رفع محرومیت‌ها برنامه ریزی کرده و گام های اساسی برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Human Development in Human Development of Borderline Cities in horizon of 1404 (Case Study: Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • edalat zibandeh
  • sodabe feyz bakhsh
چکیده [English]

The deed of 20-year perspective strategies is in the climax of the purposes of the Planning System of Iran whose achievement in 1404/2025 depends on expanding development from different aspects to achieve a territorial land; among these, borderline-coastal towns of Guilan Province have a specific and special significance due to their geographical location and closeness to Caspian Sea. According to the role of human development in borderline cities, the study is to measure human development indexes and their components for borderline-coastal towns of Guilan Province. This was an applied study and the method was descriptive-survey. Statistical population include borderline-coastal towns of Guilan Province involving 8 coastal towns and one borderline town which were studied based on their effective variables related to human development index; and the study measured and assessed three indexes of education, life expectancy and GDP per capita. Data collection tool for literature review and theoretical literature sections were library and internet resources. Iran’s Statistics Center was the official source of Information in this regard, too. The results showed that all borderline-coastal towns of Guilan Province have an average and normal condition from development perspective in 1390 (the values are between 0.5 and 0.8). These statistics showed a similar condition for all borderline-coastal towns of Guilan Province from development perspective and there are no basic differences from development criteria perspective. Based on results of Human Development Index (HDI), we came to this conclusion that we can increase the level of development and plan for removing deprivations by identifying less developed areas and their capacities, advantages and disadvantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Deed Perspective Strategies
  • development
  • Human Development
  • Borderline Towns
  • Guilan