نقش مدل سازی های مکانیGis در تحلیل پوشش ایستگاه های رادار مرزی (مطالعه موردی نوار مرزی شرق کشور )

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ره گیری و ردیابی افراد و فعالیت ها از نیازهای اساسی تامین امنیت جامعه است. ثابت شده است که جنبه های مهمی از مساله ی استقرار سنسورهای امنیتی و نظامی را می توان با استفاده از مساله ی پوشش مکانی به همراه آنالیزهای مربوط به میدان دید، مدل سازی نمود، در این مقاله تلاش شده است تا نتایج مدل سازی مکانیGIS در تحلیل پوشش ایستگاه های رادار واقع در نواحی مرزی شرق کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
روش: این تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از منظر نوع، توصیفی – تحلیلی است؛ جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی مسئولان فرماندهی مرزبانی ناجا، کارشناسان و متخصصان رادار در معاونت فاوا ناجا و در مجموع مشتمل بر 120 نفر بوده اند. به‌منظور انتخاب حجم نمونه‌ی آماری با استفاده از روش تعیین حجم نمونه‌ی کوکران، تعداد 51 نفر انتخاب شدند. با توجه به طبقاتی بودن جامعه‌ی آماری و نسبت‌های متفاوت بین آن‌ها، از روش نمونه‌گیری طبقاتی استفاده شد.
یافته ها و نتایج: کلیه فرضیه های تحقیق گویای این واقعیت است که ناجا قبل از هر گونه اقدامی درخصوص راه اندازی سامانه های راداری در نوار شرقی کشور باید از مدل سازی های مکانیGis در تحلیل پوشش ایستگاه های رادار مرزی استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Building GIS Location Models in the Analysis of Border Radar Stations Coverage (A Case Study of Eastern Iran’s Strip)

نویسندگان [English]

  • saied kouchi
  • eshagh nikzad
چکیده [English]

In this article, it’s been attempted to examine the results of building GIS location models in the analysis of border radar stations coverage in the eastern border strip of Iran.
Methodology: Concerning its goal, this research is applied and corning type, it’s a descriptive-analytic one since authors intend to describe the existing conditions and aim to take into consideration the role of building GIS location models in the analysis of border radar stations coverage in the eastern border strip of Iran.
The statistical group of this research includes all officials and experts in the Iranian Border Guard Command. The technology and information deputy of Iran’s Border Guard Command has 120 staff. In order to select a statistical sample size, via the Cochran sample size method, 51 persons have been selected. Considering the different layers of our statistical group and different relations between them, the stratified sampling method has been applied.
Conclusion: All the hypotheses of this research convey that before taking any measures regarding the establishment of radar systems in the eastern strip of the country, the Iranian Police force should use the building GIS location models in the analysis if border radar stations coverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Models
  • location
  • Analysis
  • coverage
  • RADAR
  • Border
  • East ofCountry
  • GIS