چالش‌های یگان‌های دریابانی در برقراری امنیّت مرزهای آبی (مطالعۀ موردی: اروندرود)

نویسندگان

چکیده

هدف مقالۀ حاضر شناخت چالش‌های یگان‌های دریابانی در برقراری امنیّت مرزهای آبی اروند است تا با بررسی این چالش‌ها به منظور دستیابی به یک الگوی امنیّت‌ساز برای مدیریّت بهتر مرز آبی این منطقه حسّاس با توجه به حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در آن‌سوی مرز گام مهمی در تحقق امنیّت پایدار منطقه برداشته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش پیمایشی ـ توصیفی می‌باشد. جهت گردآوری مطالب از روش‌های کتابخانه‌ای، مطالعۀ اسنادی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعۀ آماری این مقاله عبارت است از کارکنان پایگاه دریابانی آبادان به تعداد 14 پاسگاه که مشتمل بر 220 نفر می‌باشند. حجم نمونه بر اساس جدول اچ .س بولا شامل140 نفر تعیین گردیده است. روایی و پایایی پرسشنامه با مطالعۀ منابع، انجام تست، اخذ نظر کارشناسان و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 79 % تایید گردید. نتایج حاصله نشان می-دهد که مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مقولۀ امنیّت اروندرود به دو بخش عمده برون‌ساختاری و درون‌ساختاری تقسیم می‌شود. از جمله پیشنهادات مؤثر برای سامان‌دهی وضع موجود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: اوّل طرّاحی یک الگوی آموزش بر اساس انجام یک نیاز‌سنجی میدانی برای ارتقای سطح دانش تخصّصی عوامل دریابانی و دوّم تقویت پاسگاه‌های مرزی از نظر تجهیزات و نیروی آموزش دیدۀ علاقمند به خدمت در مرز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Coast Guard Units in Maintaining Water Borders Security: (A Case Study on Arvand River)

نویسندگان [English]

  • yashar zaki
  • seyed mehdi mosavi shahidi
  • kazem ghare khani
چکیده [English]

The aim of this article is to realize challenges of coast guard units in maintaining water borders security at Arvand River. Considering these challenges, a security role model could be designed to manage the water borders of this critical region in a more effective way so that an important step would be taken towards a steady security in the mentioned region. This research has an applied aim and methodologically speaking, it has a survey-descriptive method. To gather information, we have used library, documentary and field research methods. The statistical population of this article includes 14 posts of Abadan coast guard which equals 220 staff. The sample size is 140 persons according to H.S. Bola formula. The validity and reliability of the questionnaire was proved by studying references, taking tests, asking for experts’ views and using Cronbach's alpha which was 79%. Results show that the most important factors affecting Arvand River’s security are divided into two main parts: extra-structural and intra-structural. There are some effective suggestions to improve the existing circumstances such as: First, designing an educational model based on a field needs-assessment in order to enhance the knowledge of coast guard staff and second, strengthening border posts through offering equipment and well-trained interested border forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Border
  • Arvand River
  • Coast Guard Units