جستاری بر آینده پژوهی در مرزبانی ناجا و ارائه مدل مفهومی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آینده‌پژوهی منعکس می‌کند که چگونه از دل تغییراتِ (یا تغییر نکردن) «امروز»، واقعیتِ «فردا» تولد می‌یابد. در اغلب کشورها افق برنامه‌ریزی چه در سطح ارگان‌ها و دولت‌ها معمولاً کوتاه‌مدت و حداکثر پنج ساله است. اما با توجه به شرایط موجود و این که سرعت تغییرات در جهان امروزی بسیار زیاد است، نگرش و تأمل در آینده‌های دورتر از قبیل: بیست، سی و حتی پنجاه سال آینده، امری مهم و ضروری به‌نظر می‌رسد. آینده‌پژوهی از آن جا که فرصتی برای مطالعه و بررسی شرایط و ویژگی‌های آینده‌ را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌کند، بستری برای توسعه تلقی می‌گردد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین نقش و جایگاه آینده پژوهی در مرزبانی ناجا بوده است.
روش: روش به‌کار رفته در این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش؛ اسنادی وکتابخانه‌ای است. نگارندگان با بهره‌گیری از منابع موجود و تجربیات مکتوب در کتابخانه‌ها، اینترنت و آرشیو اسناد، اهداف تحقیق را دنبال نموده‌اند.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مرزبانی ناجا، به منظور حفظ کارایی و تداوم موفقیت در زمینه انجام مأموریت‌های خود در آینده، ناگزیر به بررسی موضوعات مرتبط با آینده و بهره‌گیری از فنون و روش‌های آینده‌پژوهی است. در این صورت، مرزبانی شرایط فعلی خود را تشخیص داده، اقدامات و اهداف خود را دنبال کرده و از بستر زمان و فضای مادی و اجتماعی می‌گذرد. این وضعیت و انجام اقدامات مربوط به آینده‌پژوهی، باعث می‌شود فرماندهی مرزبانی در رسیدن به اهداف عالیه خود بسیار موفق‌تر عمل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Discussion on Futures Study in Border Guard Command of Iran and: a Conceptual Model

نویسندگان [English]

  • roghaye kasaie
  • reza talaie
چکیده [English]

Background and aims: Futures study, as an interdisciplinary subject, considers discovering probable and desirable futures along with applying them in the present time. The aim of futures study is to methodically produce leading knowledge along with using more often future-based observations in the process of decision-making (Promichich, 2008, 11). Futures Study determines that how the reality of tomorrow is born from the changes(or lack of changes) in today. In most countries, the planning prospect, either in the level of organizations or governments, is usually short-term or at mostisafive-yearplan.However,consideringtheexisting circumstances and the high speed of changes in the today world, studying and thinking about distant futures including the next twenty, thirty and even fifty years seem like a necessary thing to do. Futures Study is considered as a platform for development since it provides an opportunity for studying and examining the future conditions and features.
Method: Concerning the aim of the study, the applied method has been used in this research and methodically speaking, it is library-based. Authors have pursued the aims of this study through using the existing sources and written experiences in libraries, on the internet and document archives.
Results:The study results indicate that in order to preserve its functionality and permanent success in future operations, the Iranian Border Guard has to take into consideration subjects related to the future and use techniques and methods of Futures Study. In this way, the Border Guard could realize its present conditions, and could also follow its aims and actions along with moving ahead of time and passing the social and material atmosphere. Such condition and taking the relevant measures cause the Border Guard Command to perform its duties in a very more successful way to achieve its goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future
  • Futures Study
  • Border
  • Border guard
  • Conceptual Model
  • Security