تبیین نیازهای کارکنان در فرماندهی مرزبانی ناجا

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین نیازهای کارکنان در فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشخیص شاخص-های این عوامل و تعیین اولویت هر یک از این عوامل و شاخص‌ها پرداخته است. در این پژوهش برای انتخاب گروه نمونه معرف و همچنین افزایش دقت اندازه‌گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 500 نفر از کارکنان فرماندهی مرزبانی ناجا انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش یک پرسشنامه 85 سؤالی پژوهش گر ساخته بود که این پرسشنامه به مدد تئوری‌ها و یافته های ملی و جهانی و مصاحبه با متخصصان گردآوری و سپس بر اساس فن دلفی به ویرایش نهایی رسید. اعتبار ابزار سنجش به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار اعتبار کل تست برابر با 978/0 بود. روایی ابزار سنجش به وسیله روایی سازه بدست آمده که از بار عاملی نسبتاً بالایی برخوردار بود. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر تبیین نیازهای کارکنان در فرماندهی مرزبانی مشتمل بر: عامل اول: نیازهای فیزیولوژیکی (96/16)، عامل دوم: نیازهای امنیت(72/16)، عامل سوم: نیازهای عزت نفس (61/15)، عامل چهارم: نیازهای خود شکوفایی (82/7)، عامل پنجم: نیازهای اجتماعی (75/3) و عامل ششم: نیازهای تعلق و عشق (71/3) می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که شش عامل بدست آمده در مجموع 58/64 درصد واریانس کل نیازهای کارکنان در فرماندهی مرزبانی را تبیین می‌کنند. نتایج بدست آمده از آزمون اثرات بین گروهی نشان داد که همه شاخص ها و عوامل مطلوب از دیدگاه‌های گروه‌های نمونه برای تبیین نیازهای کارکنان در فرماندهی مرزبانی مورد تأیید قرار گرفته‌اند و میانگین نیاز فیزیولوژیکی، نیاز ایمنی و تامین، نیاز عزت نفس و همچنین نیاز خودشکوفایی مرزبانان فرمانده بیشتر از مرزبانان درجه دار است. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که اولویت نیاز فیزیولوژیکی و امنیت در مراکز استان‌ها به ترتیب عبارتند از: خراسان شمالی، گلستان، مرکز شهید ادیبی، خراسان جنوبی، خوزستان، ایلام و هرمزگان. در مورد نیاز عزت نفس، اولویت نیاز فوق در مراکز استان‌ها به ترتیب عبارتند از: گلستان، هرمزگان، مرکز شهید ادیبی، کرمانشاه، کردستان و ایلام. در مورد نیاز خودشکوفایی، اولویت نیاز فوق در مراکز استان‌ها به ترتیب عبارتند از: گلستان، هرمزگان، مرکز شهید ادیبی و ایلام. در مورد نیاز اجتماعی اولویت نیاز فوق در مراکز استان‌ها به ترتیب عبارتند از: گلستان، مرکز شهید ادیبی، هرمزگان و ایلام. و در مورد نیاز تعلق و عشق، اولویت نیاز فوق در مراکز استان‌ها به ترتیب عبارتند از: مرکز شهید ادیبی، گلستان و ایلام. در سایر استان‌ها در نیازها تفاوتی وجود ندارد و میزان اهمیت آن یکسان است و در پایان بر اساس مطالعات انجام شده مناسب‌ترین الگوی مفهومی نیازهای کارکنان در فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Elaboration on Staff’s Needs in the Islamic Republic of Iran’s Border Guard Command

نویسندگان [English]

  • abbas khorshidi
  • batol mohammadi
چکیده [English]

This research has taken into consideration the needs of the Iranian Border Guard Command staff and has also determined indices for such needs along with priorities for each of the factors and indices. To select a sample group and also in order to increase the measurement accuracy, 500 staff has been selected randomly. The evaluation tool for this research was a questionnaire with 85 questions which was gathered by national and global knowledge and theories along with interviewing experts and then was edited according to Delphi Technique. The evaluation tool validity was calculated by Cronbach's alpha and the whole test validity was 0/978. The evaluation tool validity has been determined via the structure validity which was of high functionality. The results of the functionality analysis convey that the effective factors on the elaboration of the staff’s needs in the Border Guard Command include: first: physiological need (16.96), second: safety need (16.72), third: self-esteem need (15.61), fourth: self-actualization need (7.82), fifth: social need (3.75) and sixth: Love and intimacy need (3.71). Results show that the six factors altogether elaborate a variance of 64.58 of all the needs of the staff in the Border Guard Command. The results of the inter-group effect test also indicate that all the indices and desirable factors are approved by the sample groups for elaborating the needs of the mentioned staff. Besides, the physiological need, safety and insurance need, self-esteem need and also self-actualization need of border guard commanders are more than those of ordinary border guards. Also, one-way variance analysis showed that the priority of physiological and safety needs in capitals of provinces are: Northern Khorasan, Golestan, Shahid Adibi Center, Southern Khorasan, Khoozestan, Ilam and Hormozgan. Concerning the self-esteem need, the priority of the mentioned need in the capitals of provinces is as follows: Golestan, Hormozgan, Shahid Adibi Center, Kermanshah, Kordestan and Ilam. Concerning the self-actualization need, the priority of the mentioned need in the capitals of provinces is as follows: Golestan, Hormozgan, Shahid Adibi Center and Ilam. Concerning the social need, the priority of the mentioned need in the capitals of provinces is as follows: Golestan, Shahid Adibi Center, Hormozgan and Ilam. And, concerning the love and intimacy need, the priority of the mentioned need in the capitals of provinces is as follows: Shahid Adibi Center, Golestan and Ilam. Regarding other provinces, there is no difference in needs and they are all of equal importance. In the end, based on the studies, the most suitable conceptual role model for the needs of the Border Guard Command has beenoffered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • needs Assessment
  • Physiological needs
  • Safety needs
  • Social Needs
  • Love and Intimacy Needs
  • Self-actualization needs
  • and Self-esteem Needs