بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی با سلامت روان درکارکنان فرماندهی دریابانی استان بوشهر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روانی کارکنان، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت و تعالی سازمان های پیشرو محسوب می گردد از این رو شناخت عوامل موثر بر این متغیر به عنوان گامی مفید در جهت سلامت روانی کارکنان و در نهایت موفقیت سازمان حائز اهمیت می باشد، این مقاله ی تحقیقی با هدف بررسی اثرات متغیر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اجتماعی و متغیر هوش هیجانی به عنوان یکی از متغیرهای شناختی بر سلامت روانی کارکنان دریابانی بوشهر انجام پذیرفته است.
روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه ی کارکنان دریابانی بوشهر تشکیل می داده اند، که از این جامعه، نمونه ای به حجم 150 کارمند بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارتند از آزمون 90SCL - ، آزمون هوش هیجانی سیبر یا شرینگ (995) و پرسشنامه محقق ساخته 31 سوالی سرمایه اجتماعی؛ جهت تحلیل فرضیات پژوهش از تکنیک های استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شد.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق مبین آن است که، سرمایه اجتماعی و ابعادآن دارای رابطه منفی، معکوس و معنادار در سطح 01/0 با متغیر سلامت روان بوده است؛ هوش هیجانی و ابعاد آن دارای رابطه منفی، معکوس و معنادار در سطح 01/0 با متغیر سلامت روان بوده است؛ ابعاد متغیرهای سرمایه اجتماعی و هوش هیجانی قادر به تبیین واریانس متغیر سلامت روان به مقدار 281/0 می باشند که این مقدار در سطح 01/0 معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Social Capital and Emotional Intelligence with the Mental Health of Bushehr Coast Guard Staff

نویسندگان [English]

  • jamal abdolmaleki
  • shapor shahriari
  • saber abdolmaleki
  • hossein dehdar behbahani
چکیده [English]

The aim of this article is to consider the relation of social capital and emotional intelligence with the mental health of the coast guard staff in Bushehr province. 150 staff has been selected randomly out of all. The research methodology is descriptive and of correlation studies type. The tools for gathering data include SCL-90 test, Schering or Siber emotional intelligence test (995) and the social capital questionnaire with 31 questions in it. To analyze the research hypotheses, deductive techniques of Pearson Correlation Coefficient test and Multiple Linear Regression have been used.
Results show that:
1.The social capital and its dimensions have negative, reverse and meaningful relation in the %1 level with the mental health variant.
2.The emotional intelligence and its dimensions have negative, reverse and meaningful in the %1 level with the mental health variant.
3.The dimensions of social capital and the emotional intelligence could elaborate the mental health variant in the amount of 0/281 which is meaningful in the level of %1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Emotional Intelligence
  • Mental Health
  • Coast Guard Staff
  • Bushehr Province