ارزیابی شاخص دمای موثر استاندارد در نیمه غربی کشور به منظور برنامه ریزی فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آب و هوا نه تنها در ارتباط با حیات انسان اهمیت فراوانی دارد، بلکه در امور نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آب و هوا از عواملی است که طرح های نظامی، تاکتیک ها و دکترین ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر عناصر اقلیمی بر فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی در نیمه غربی کشور بوده است.
روش: به منظور ارزیابی تاثیر عناصر اقلیمی بر فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی از شاخص دمای موثر استاندارد (SET) استفاده گردید. بدین منظور داده های مربوط به پارامترهای اقلیمی شامل دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، ابرناکی و فشار بخار اشباع در دوره روزانه و ساعتی طی دوره آماری 1985 تا 2010 از سازمان هواشناسی دریافت گردید. در ادامه شرایط آسایش اقلیمی و تنش های گرمایی و سرمایی در روزها و ماههای مختلف سال با استفاده از شاخص SET ارزیابی و در محیط GIS پهنه بندی گردید.
یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از ماه اردیبهشت تا مهر در استان های خوزستان و غرب ایلام و کرمانشاه تنش های گرمایی با شدت های مختلف برای نیروهای نظامی وجود دارد. در صورتی که در همین دوره در مناطق شمالی مثل آذربایجان و کردستان شرایط برای نیروهای نظامی تا حدود زیادی مطلوب است. از اواخر ماه مهر تا فروردین در نیمه شمالی منطقه (آذربایجان و کردستان) و مناطق مرتفع بخش های میانی تنش های سرمایی با شدت های مختلف برای نیروهای نظامی وجود دارد در حالی که در همین دوره در منطقه خوزستان و ایلام شرایط نسبتا مطلوبی از بعد نظامی دیده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Standard Effective Temperature Index in Western Part of Iran to Plan Military and Police Forces’ Activities

نویسندگان [English]

  • ali hanafi
  • javad khoshhal dastjerdi
  • ali osanlo
چکیده [English]

Weather matters not only in relation to humans’ lives but also in military affairs. Weather is highly effective on the lives of plants, animals and humans and leads to changes in the physical and mental power of individuals. Even, with all the advances made by the civilization, it cannot dominate the weather conditions. Weather is such a factor which affects military plans, tactics and doctrines, command, selection of military forces, military equipment, clothing, logistics, repair and preserving, building and supporting. In this research, in order to evaluate the effects of climate factors on the activities of military forces in the western part of Iran, the standard effective temperature (SET) index has been applied. In order to do so, between existing synoptic stations in the region, 45 stations with high statistical age of 20 years (1985-2009) were selected. Then, the data concerning climate parameters such as, dry weather temperature, relative moisture, the speed of wind, cloudiness, and saturated steam pressure in daily and hourly periods were received from the meteorology organization. Mild climate conditions and hot and cold tensions in different days and months of the year have been zonated using SET index. The results were evaluated and then in the GIS environment of the research, it was shown that from May to October there are heat tensions with different pressures for military forces in Khuzestan, Western Ilam and Kermanshah. This is while there are good conditions for military forces in northern parts such as Azerbaijan and Kurdistan provinces in the same period of time. From the last days of October to April, there are cold tensions with different pressures for military forces in the northern half of the region (Azerbaijan and Kurdistan) and also in the heights of middle lands while in the same period of time, there can be seen rather good conditions in Khuzestan and Ilam provinces from the military point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Meteorology
  • Index (SET)
  • Comfortable Climate
  • Western Half of the Country