آمایش توسعه امنیت پایدار در مرزهای کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد مطالعه: مناطق مرزی استان ایلام)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:‌ در ایجاد و احداث اماکن نظامی باید کلیه عوامل طبیعی و انسانی مورد توجه قرار گیرد تا با اطمینان از مکانیابی درست، از صرف هزینه‌های اضافه جلوگیری گردد. استان ایلام به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلیتیکی از جمله مجاورت با کشور عراق دارای شرایط ویژه‌ای است که لازم است در طرح‌های آمایش مورد توجه قرار گیرد. هدف این تحقیق، شناسایی وضعیت استقرار مراکز نظامی موجود در استان ایلام و تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و معرفی مکان مناسب برای احداث مراکز نظامی است.
روش:‌ روش مطالعه در این تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده‌های اولیه، از بررسی‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و نقشه‌های توپوگرافی 50000: 1 استفاده شده است. سپس با استفاده از روش وزن‌دهی تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط نرم افزار(Arc GIS) به ارزش گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه و تهیه نقشه‌های متناسب با معیارها پرداخته شده و در نهایت، نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترین مکان جهت ساماندهی فضاهای نظامی در این محدوده است، استخراج شده است.
یافته ها و نتایج:‌ نتایج بررسی نشان داد در مکان گزینی‎اماکن نظامی ایلام، بالاترین اهمیت را فاصله از شنزارهای متحرک (164/0) و کمترین اهمیت را دسترسی به خدمات تفریحی و درمانی (046/0 و 036/0) دارا هستند. نقشه‌های استخراج شده همچنین نشان داد که بر مبنای معیارهای دارای اهمیت، در حال حاضر بیشتر مراکز نظامی از نظر استقرار در وضعیت بسیار مطلوبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Preparing Sustainable Security Development in the Country’s Borders Using Geographic Information System (GIS)(Case Study: Border Regions of Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • morteza karimi
  • yaser khalili
چکیده [English]

Background and objective: all of the natural and human factors should be taken into considerations when establishing and constructing the military facilities and consequently by ensuring the proper location the extra costs can be reduced. Due to its specific geographical, political, and geopolitical characteristics including neighboring with Iraq, Ilam Province has special condition and in the spatial planning it is required to be taken into considerations. The main objective of this study is identifying the status of military centers in Ilam Province, analyzing the environmental situations, and introducing suitable locations for establishing military facilities.
Method: this study has been conducted in descriptive-analytic method. For data collection, the documentary and library studies and topographic maps (1:50000) have been employed. Then, by using the weighting analytic hierarchy process (AHP) method in Arc GIS software, the ratings of criteria in the studied region and providing the appropriate maps compatible with the criteria have been done. And finally, the compound map, which shows the best place for organizing military facilities in this region, is extracted.
Findings and results: the results showed that in the place selection of military facilities in Ilam, the distance from moving sands had the highest importance (.164) and having the access to the health and leisure centers had the least importance (.046, .036). The extracted maps also showed that based on the important criteria, in terms of the place of establishment, currently most of the military centers are not in the desirable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use
  • Sustainable security
  • Border
  • Ilam Province