پیش بینی میزان تاثیر ویژگی های شخصیتی، برخوب زیستی روانی و شادکامی در کارکنان مرزبانی (مورد مطالعه: کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی شهرستان بندرترکمن )

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شخصیت مفهوم انتزاعی است که رفتار ویژه و بی همتای فرد را در جهت سازش با محیط تعیین می‌کند و افراد بر اساس الگوی شخصیتی خود دارای نیازها، انتظارات، انگیزه ها، توقعات و اهداف خاصی می باشند؛ از طرفی هر سازمان بر حسب اهداف و فعالیت‌های خود، نیازها و انتظارات خاصی را ارضاء می‌کند و به همین دلیل هر چه سازگاری و تناسب میان شخصیت و شغل بیشتر باشد، فرد رضایت بیشتری خواهد داشت. در همین راستا، این پژوهش با هدف بررسی و پیش بینی میزان تاثیر ویژگی‎های شخصیتی بر خوب زیستی روانی و شادکامی در کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی شهرستان بندرترکمن در سال 92 – 91 صورت گرفته است.
روش:روش پژوهش حاضر توصیفی بوده که به صورت پیمایشی در جامعه آماری کارکنان وظیفه پایگاه دریابانی بندرترکمن انجام شد و نمونه ای به حجم 200 نفرانتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‎های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی نئو، بهزیستی روانی ریف (1989)، شادکامی آکسفورد (OHI) و جمعیت‌شناختی محقق ساخته بوده است.داده ها با استفاده از روش همبستگی مدل بندی رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها و نتایج: یافته هانشان داد که ویژگی های شخصیتی پیش‌بینی‌کننده شادکامی کارکنان می‌باشد. می‌باشد و بین بعد اول یعنی روان نژندی با شادکامی رابطه ای منفی وجود دارد، اما بین بعد دوم و بعد سوم یعنی برونگرایی و انعطاف پذیری با شادکامی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین بعد چهارم و پنجم ویژگی های شخصیتی یعنی توافق و با وجدان بودن با شادکامی کارکنان رابطه ای بدست نیامد. افزون بر این خوب زیستی روانی پیش‌بینی کننده میزان شادکامی کارکنان بوده است. بر اساس یافته دیگر از این پژوهش ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده خوب زیستی روانی کارکنان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Prediction of Personality Traits, Mental Welfare and Happiness among the Employees of Sea Guards in Bndar-e Turkman city.

نویسندگان [English]

  • seyed mojtaba aghili
  • mohsen mohammadi
  • alireza homayoni
چکیده [English]

Background and objective: personality is an abstract concept that determines the special and unique behavior of individuals towards the environmental compatibility. Based on their personality patterns individuals have needs, expectations, motivations, and specific goals. Meanwhile, every organization satisfies certain needs and expectations according to its goals and activities and for this reason the more compatibility and suitability exists between personality and the job, the person would be more satisfied. Accordingly, this study aimed to assess and predict the impact of job characteristics on employees’ well-being and happiness in Sea Guard in Bandar Torkaman city in 2012-2013.
Method: the present study is of a descriptive research type which was conducted in a survey method among the statistical population of Sea Guard employees in Bandar Turkaman and a sample size of 200 people were selected. The instruments of this study were Big-Five NEO personality traits questionnaire, Reef Mental Welfare (1989), Oxford Happiness Inventory (OHI), and a researcher-made demography. The data were analyzed using correlation and regression modeling.
Findings and results: the findings showed that the personality traits are the predictors of employees’ happiness. In addition to this predicting mental welfare was the happiness of the employees. According to another finding, the personality traits are the predictors of mental welfare of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Traits
  • Mental welfare
  • Happiness