تحلیل فضایی سکونتگاه های روستایی در نواحی مرزی کشور با رویکرد پدافند غیر عامل(مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی شهرستان پیرانشهر)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از پیامدهای نامطلوب سیاست‎های توسعه‎ای کشور در مناطق مرزی، گسیختگی در ساختار فضایی است که بازتاب این سیاست‎ها به صورت برهم خوردن تعادل و توازن در رشد درونزای سکونتگاه ها در سطوح مختلف، نابسامانی در نظام فضایی ـ مکانی مجموعه های انسانی و گسستگی در روابط فضایی و نابسامانی در عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و کالبدی مشهود است. این مقاله قصد دارد وضعیت سکونتگاه های روستایی در شهرستان پیرانشهر را با رویکرد پدافند غبرعامل بررسی نماید.
روش: پژوهش حاضر با جامعه آماری سکونتگاه های روستایی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی از نوع کاربردی است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، انجام گرفته است. جامعه این تحقیق را 30 نفر از خبرگان حوزه پدافند غیرعامل، شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان نظامی تشکیل داده اند که به کمک روش گلوله برفی انتخاب شدند.تحلیل یافته های فضایی ـ مکانی بوسیله GIS و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی صورت پذیرفته است.
یافته ها و نتایج: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از 147 روستای شهرستان پیرانشهر، بیش از 60 روستا که بیشتر از 40 درصد جمعیت مناطق روستایی را تشکیل می دهند در معرض آسیب پذیری خیلی زیاد و زیاد هستند. همچنین بیشترین میزان آسیب پذیری در سکونت‎گاه‎های روستایی سه دهستان لاهیجان غربی، دهستان پیران و دهستان منگور غربی مشاهده می شود که دهستان های مرزی به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Spatial Analysis of Rural Settlements in the Border Areas of the Country with Passive Defense Approach (Case Study: Rural Settlements of Piranshahr City)

نویسندگان [English]

  • vahid barani pesyan
  • Ali osanlo
  • arash eskandari
چکیده [English]

Background and objective: one of the unintended consequences of the country’s developmental policies in the border areas is fragmentation in the spatial structure. The reflection ofthese policies is evident in the forms of an imbalance in the balance of endogenous growth settlements at different levels, spatial disorder in the human environment and discontinuity in the functions of spatial relationships and uncertainty in the economic, social, cultural, administrative, and physical and finally geographical isolation and underdevelopment. With an overview, the poor status of the marginalized border regions in comparison with the central regions in space development, comprehensive security and social justice can be realized.
Method: the present study has been conducted using the rural settlements of Piranshar in West Azerbaijan Province as the statistical population. This study is of an applied research type which is conducted in descriptive – analytic method, systemic problem-solving approach and using some data collection instruments including library-documentary and field-survey tools based on the rural development designs and emphasizing on passive defense as a security mechanism and defense-based approach. The analysis of spatial-location findings has been carried out by GIS and using analytic hierarchy process (AHP) and fuzzy logic.
Findings and results: the obtained results indicate that of 147 villages of Piranshahr city, more than 60 villages that make up more than 40 percent of the rural population are exposed to very high and high much vulnerability. The highest vulnerability in rural settlements has been observed in three villages of West Lahijan, Piran, and West Mangoor that are considered as the border villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Spatial structure development
  • Positioning
  • Passive defense approach
  • Piranshahr city