تحلیلی بر عوامل موثر در صنعت گردشگری منطقه مرزی سیستان با استفاده از روش SWOT

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه صنعت جهانگردی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شناساندن هویّت ملّی و فرهنگی، تحصیلی، درآمد و رشد و پویایی اقتصاد شمرده می شود و شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌های مناطق گردشگری به عنوان رمز توسعه محسوب می‌شود. در این راستا منطقه سیستان با توجه به ویژگی های محیطی، جاذبه‎های فرهنگی و انسانی، آثار تاریخی و باستانی بی نظیر، می تواند با مدیریت و برنامه‎ریزی علمی به یکی از محورهای مهم گردشگری در سطح منطقه تبدیل گردد. هدف از این مقاله شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در منطقه سیستان می‌باشد.
روش: این پژوهش، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان مرتبط با امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته توریسم، مردم و گردشگران منطقه به تعداد 40 نفر می‌باشند، این افراد با استفاده از روش نمونه‎گیری گلوله برفی انتخاب شده‎اند. داده‎های حاصل در چارچوب مدل SWOT تحلیل شده اند.
یافته ها و نتایج: تحلیل‌های حاصل از این مدل نشان می‌دهد که وضعیت گردشگری منطقه سیستان در موقعیت تنوع(SO) قرار دارد؛ نتایج نشان می‌دهد که عدم وجود امکانات لازم برای پذیرایی از گردشگران، فقدان امکانات رفاهی و تفریحی، عدم تبلیغات مؤثر و اطلاع رسانی صحیح، از موانع اساسی بر سر راه توسعه گردشگری منطقه سیستان به حساب می آید. در نهایت با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در منطقه، راهکارهای مناسب جهت کاهش نقاط ضعف و محدودیت ها و بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‎های موجود ارائه گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Effective Factors in Tourism Industry of Sistan Border Region Using SWOT Method

نویسندگان [English]

  • mohammad nayebpour
  • mohammad veysian
  • nahid ehsanzadeh
  • somaye mohammadi hamidi
چکیده [English]

Background and objective: these days, tourism industry is considered as one of the important instruments in identifying the national, cultural, educational identity, income, development, and economic activity; identifying the strengths, weaknesses, threats, and opportunities of touristic regions are considered as the keys of development. In this regard, Sistan can turn into an important hotspot of tourism in the region due to its environmental, humanistic and cultural attractions, unique historical and ancient places. The main objective of this study is to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of tourism in the region of Sitan.
Method: in this study, in addition to the data collection using library method, the survey and descriptive-analytic method, and field study have been employed. The statistical population of this study includes university professors, relevant tourism experts of Cultural Heritage and Tourism Organization, MA students in Tourism, people and tourists (40 participants); these individuals were selected using snowball sampling method. The obtained data were analyzed using SWOT framework.
Findings and results: the analyses indicate that the touristic status of Sistan region is in the variety situation (SO). The results show that the lack of facilities for the reception of tourists, lack of recreational facilities, lack of effective advertising and proper informing are considered as the main obstacles in the way of tourism development in Sistan region. Finally, taking the effective factors in the region into account, appropriate strategies for reducing the weaknesses and limitations and taking advantage of the strengths and opportunities are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Border
  • SWOT Model
  • Planning
  • Sistan region