مشارکت مرزنشینان راهکاری جهت دستیابی به امنیت پایداراجتماعی (موردمطالعه: شهرمرزی اینچه برون)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه، تکامل جامعه و شکوفایی استعدادها، مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نبوده و توسعه، خلاقیت و تحرک اجتماعی اثر بخش، بدون امنیت بخصوص در مرزها امکان پذیر نخواهد بود. یکی از اصلی ترین مؤلفه هایی که امنیت را ارتقاء می بخشد و جامعه را سالم، آرام و مطلوب می سازد مشارکت اجتماعی است. لذا با هدف ارزیابی مشارکت مرزنشینان در دستیابی به امنیت پایدار اجتماعی در شهر مرزی اینچه برون تحقیق پیش رو انجام گرفت.
روش: روش تحقیق بکار رفته ترکیبی از روش های تحلیلی- توصیفی و پیمایشی میباشد تا بتواند با تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده به اهداف تحقیق نزدیکتر شود. بنابراین از متغیرهای مندرج در 384 پرسشنامه(حجم نمونه) برای پیشبرد تحقیق بهره گرفته شده است. از نرم افزارهای Spss نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
نتایج و یافته ها: یافته های تحقیق حاضر ضمن بررسی آماری میزان تمایل مرزنشینان برای مشارکت در طرح‎های مختلف امنیتی در سطح مناطق مرزی، نشان می دهد که میزان تمایل به مشارکت فکری و مشورتی در میان مرزنشینان ساکن در شهر مرزی اینچه برون در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. در عین حال می توان با بازنگری مجدد در قوانین و دستورالعمل های موجود، بهره گیری از کارشناسان مجرب بومی و برگزاری جلسات مشورتی وآموزشی با مشارکت هنگ مرزی اترک، میزان تمایل به مشارکت مرزنشینان را در تأمین امنیت اجتماعی افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Frontiersmen Participation: An Approach to Achieve Sustainable Social Security (Case Study: Incheh Broon Border Town)

نویسندگان [English]

  • mohammad taghi malekhosseyni
  • abdolhamid mohammadi
چکیده [English]

Background and objective: undoubtedly there are no important elements for progress, social development, and blossoming of talents than security and peace in the society. And also, development, creativity and effective social mobility cannot possible without security, especially security of borders. One of the main factors that enhances the security and makes the society healthy, safe, and desirable is the social participation. Therefore, the present study is carried out aiming at evaluating the frontiersmen’s participation in achieving sustainable social security in InchehBroon border town.
Method: this study is conducted using a combination of descriptive-analytic and survey methods to achieve its objectives. Hence, the included 384 variables in the questionnaire (sample size) were employed. The SPSS software was used for data analysis.
Findings and results: in addition to the statistical investigation of the degree of frontiersmen tendency for participation in various security plans, the findings of the study show that the tendency of the resident frontiersmen consulting and mental participation in InchehBroon is relatively high. However, it is possible to increase the tendency of frontiersmen participation in the provision of social security through the revision of rules and regulations, taking the advantage of native experts, conducting consulting and educational meetings accompanied by the participation of Atrak border regiment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frontiersmen participation
  • Security
  • Sustainable social security
  • InchehBroon