بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا در استان های مرزی (مورد مطالعه: استان کردستان)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: قاچاق کالا پدیده ای است شوم که اثرات و خسارت های جبران ناپذیری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... بر پیکر جامعه وارد می آورد، به همین دلیل است که مطالعه دقیق در ابعاد و علل موثر تشکیل دهنده این پدیده اهمیت خاصی دارد. این تحقیق به بررسی علل و عوامل موثر بر قاچاق کالا در استان کردستان پرداخته است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 80 نفر از کارشناسان سازمان های مسئول (گمرک، ناجا، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره اموال تملیکی، سازمان صنایع و معادن، سازمان بازرگانی) در امر قاچاق کالا و 50 نفر از قاچاقچیان دارای سابقه قاچاق کالا می باشد. جمع آوری داده‎ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته(آلفای 75/0 برای پرسشنامه کارشناسان و آلفای 71/0 برای پرسشنامه قاچاقچیان)، صورت گرفته است. داده ها با نرم افزار Spss تحلیل و از آزمون های مقایسه میانگین و آزمون تی برای آزمون فرضیات استفاده شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان دادکه از نظر هردوگروه کارشناسان و قاچاقچیان، نرخ بالای بیکاری، در آمد کم و فقر مردم منطقه، از عوامل اساسی افزایش قاچاق کالا در بخش زمینه‌ای هستند. در بخش عوامل ساختاری، اخذ تعرفه و سود گمرکی بالا بر کالا وارداتی مهمترین عامل شناخته شد و در بخش عوامل فردی، فقدان انگیزه کاری کارمندان و مسئولین مبارزه باقاچاق کالا که تاحدی ناشی ازمیزان دستمزد پایین آن‎ها و روابط خشک محیط کاری است، مهمترین عامل می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Factors Affecting Smuggling in Border Provinces (Case Study: Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Abas Masoudi
  • Mohammad Mirzaie
چکیده [English]

Background and objective: smuggling is a sinister phenomenon that brings an irreversible damage and effects in various economic, social, security, and other dimensions into the community. That is why it is particularly important to have a careful study on the extent and the effective causes of the constituents of this phenomenon. This study has addressed the factors affecting smuggling in Kurdistan province.
Method: in terms of its objective this study is of an applied research type and in terms of its nature and methodology it is of descriptive-survey research type. The statistical population of the study includes 80 expert individuals of organizations in charge of smuggling (customs, police, suspended state agencies, the Department of Directive Possession property, industries and mines organization, commercial organization) and 50 smugglers who had the police record of smuggling. The data collection was conducted by the two researcher-made questionnaires (α : .75 for the experts’ questionnaire, α : .71 for the smugglers’ questionnaire). The data were analyzed by SPSS software. For testing the hypotheses the Mean Comparison test and t-test were employed.
Findings and results: the results showed that both groups of experts and smugglers believe that the high rate of unemployment, low income and poor of the region are among the essential factors of increasing smuggling in terms of the contextual part. In the structural part, getting high custom tariffs and interests on the imported goods, which lead to the dramatic differences in the prices of imported goods from the official ports and smuggled goods, were recognized as the most important factor. In terms of the individual factors, lack of motivations among the employees and officials of counter-smuggling that is partly due to their low wages and the workplace relations are the main factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good smuggling
  • Kurdistan
  • Structural Factors
  • contextual factors
  • Individual Factors