مقایسه سطح توسعه‌یافتگی بنادر خلیج فارس، با استفاده ازمدل تصمیم‌گیری چند معیارهِ تاپسیس(Topsis)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:در حال حاضر حدود 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت می‌گیرد که این موضوع اهمیت حیاتی بنادر را مشخص می‌کند.یکی از راهبردهای اصلی در توسعه بنادر، شناسایی نابرابری‌های فضایی بر اساس سطح توسعه‌یافتگی در بنادر است که این امر برنامه‌ریزان حوزه‌های مختلف را بر آن داشته تا از مدل‌های مختلف تصمیم‌گیری برای انجام برنامه‌ریزی بهینه در بنادر استفاده نمایند.مقاله حاضر قصد دارد تا میزان توسعه‌یافتگی شش بندر تجاری خلیج‌فارس(بنادر شهید رجایی، لنگه، بوشهر، امام خمینی(ره)، آبادان و خرمشهر) را مقایسه و آن ها را رتبه بندی نماید.
روش: روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شش بندر مهم خلیج‌فارس را شامل می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن از سایت اینترنتی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور استخراج گردیده است. بعد از همسان‌سازی صورت گرفته، داده‌ها مختلف در چارچوب هشت شاخص اصلی و پایه‌ای گنجانده شده و با استفاده از الگوریتم ده مرحله‌ای مدل تاپسیس نسبت به رتبه‌بندی بنادر از حیث سطح توسعه‌یافتگی اقدام گردیده است.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که بر اساس هشت شاخص عمدة سازمان بنادر و دریانوردی از تجهیزات بنادر، شامل: تعداد اسکله‌ها، ظرفیت اسکله‌ها، تعداد تجهیزات خشکی و دریایی بخش‌های دولتی و خصوصی، تعداد انبارها و مساحت ‌انبارها، بنادر مورد مطالعه بر حسب سطح توسعه یافتگی دارای اختلاف و شکاف زیاد بودند، به طوری که بندر امام خمینی(ره) توسعه‌یافته‌ترین و بندر آبادان محروم‌ترین بندر مشخص گردیدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Comparison of Development Level of Persian Gulf Ports Using Multiple Criteria Decision Making Model (Topsis)

نویسندگان [English]

  • davod amini
  • Ali osanlo
چکیده [English]

Background and objective: currently, about 90 percent of world trade is carried via the sea ports and it identifies the vital importance of the ports. One of the main strategies in the development of ports is the characterization of spatial inequalities based on the level of development in of ports, and this issue has urged the planners in different areas to use different decision making models for the optimal planning in the ports. This paper aims at comparing and ranking the degree of development in the six commercial ports of Persian Gulf (Port of ShahidRajai, Lengeh, Bushehr, Imam Khomeini, Abadan and Khorramshahr).
Method: this study has been conducted in a descriptive-analytic method. The statistical population of the study includes the six important ports of Persian Gulf. The required data were obtained from the website of Ports and Shipping Organization of Iran. After the obtained matching, various data were included in the eight main and key indicators framework and then by using the ten-step algorithm, the TOPSIS model towards the ports ranking in terms of development level was performed.
Findings and results: the results indicated that based on eight main index PMO, of port facilities including jetties number, jetties capacity, number of land and naval equipment of public and private sectors, the number and area of the warehouses, the studied ports had high divisions and gaps in terms of the level of development, in a way that Bandar Imam Khomeini was identified as the most developed port and Bandar Abadan as the most disadvantaged port

کلیدواژه‌ها [English]

  • Port
  • Persian Gulf
  • development
  • topsis model
  • Regional planning
  • Border