تعیین تأثیر عوامل انتظامی بر کنترل ترددهای غیر مجاز مرزی (مورد مطالعه: مرز پاوه)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مرزهای کنترل شده حاکمیت دولت را در تمامی قلمرو آن کشور تثبیت نموده و بر عکس هرگونه ضعفی در مرزها موجب وارد شدن خدشه بر حاکمیت و امنیت آن کشور می شود؛ یکی از عوامل مهمی که موجب خدشه به این امر می شود، ترددهای غیر مجاز مرزی است که کنترل آن ها به عهده مرزبانی نیروی انتظامی است. این پروهش قصد دارد تا تاثیر عوامل انتظامی بر کنترل ترددهای غیر مجاز مرزی در شهرستان پاوه را تعیین نماید.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه تحقیق را تعدادی از کارکنان فرماندهی مرزبانی استان کرمانشاه و فرماندهان، معاونین و جانشینان یگان های مرزی پاوه، تشکیل داده اند که بر اساس جدول مورگان، بیشتر از حجم نمونه لازم و به تعداد 88 نفر نمونه انتخاب شدند. داده های حاصل از پرسشنامه ای که رواییی آن به تایید خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ(85/0) تایید شده جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss و به کمک تحلیل های توصیفی و آزمون تی تست تحلیل شدند.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب اهمیت، 1. بکارگیری تجهیزات فنی در یگان های مرزی، 2. پرده پوشش انتظامی، و 3. نحوه استقرار یگان های انتظامی، بر کنترل ترددهای غیرمجاز مرزی در شهرستان پاوه مؤثر هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Effect of the Law Enforcement Factors on Controlling Illegal Cross-Border Traffics (Case Study: Paveh Border)

نویسندگان [English]

  • ali jahanara
  • khalil ghasemnejad
  • ali mohammad saedi
چکیده [English]

Background and objective: the controlled borders establish the government authority in all territories of the country, and conversely, any kind of weakness in borders would undermine the sovereignty and security of the country. One of the major factors that cause damage to this issue is illegal border traffic whose controlling is the responsibility of the Border Police. This study aims to determine the effect of law enforcement factors on controlling illegal border traffics in Paveh city.
Method: in terms of its goal, the present study is of an applied research type and in terms of the data collection, it is a survey research type. The statistical population includes some of the employees of border command in Kermanshah Province and the commanders, deputies and successors of Paveh border units. More than required sample size, 88 participants were selected using Morgan table. The obtained data from the questionnaire were analyzed using SPSS software and descriptive analyses and t-test. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and its reliability was endorsed by Cronbach alpha (.85).
Findings and results: the results of research showed that in the order of importance 1) the use of technical equipment in the border units, 2) law enforcement curtain support, and 3) the way of police units’ establishment are effective in controlling illegal border traffics in Paveh city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border guard
  • Control
  • Illegal traffics
  • Border
  • paveh
  • Equipment