بررسی عوامل موثربر رضایت شغلی فرماندهان پاسگاه‎های مرزی (مورد مطالعه: مرزهای خراسان رضوی و جنوبی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در سیستم مرزبانی، پاسگاه‎های مرزی، خط مقدم جبهه مبارزه و لایه اول تامین کننده امنیت مرزها به شمار می آیند، به همین دلیل است که فرماندهی کل قوا فرموده اند: پاسگاه‎ها در سراسر کشور باید چنان عمل کنند که قبله امید وآمال مردم به حساب آیند؛ بدون شک این مهم تنها بواسطه داشتن کارکنانی محقق می شود که دارای رضایت شغلی باشند و در این راستا، با توجه به نقش فرماندهان در تحقق این امر، این تحقیق، به این موضوع پرداخته که چگونه می توان رضایت شغلی فرماندهان پاسگاههای مرزی را ارتقاء داد. این تحقیق بر بررسی عوامل درون سازمانی موثر در ارتقای انگیزه متمرکز است.
روش: تحقیق از حیث روش، توصیفی -تحلیلی و از حیث هدف و نتیجه، کاربردی است. اطلاعات مورد نظر در این زمینه به روش کتابخانه ای و میدانی( مصاحبه با نخبگان مرزبانی و توزیع پرسشنامه) بدست آمده است. جامعه تحقیق را کلیه فرماندهان پاسگاههای مرزی دو هنگ مرزی گزیک وتایباد به تعداد 90 نفر، تشکیل داده اند که بصورت تمام شماری مورد پرسش قرار گرفته اند. داده های جمع آوری شده، با استفاده از آزمون تی، کای- دو و فریدمن تحلیل گردیده اند.
یافته هاو نتایج: یافته های تحقیق نشان داد که به ترتیب اولویت، عوامل شغلی، عوامل محیطی و عوامل سازمانی، رضایت شغلی فرماندهان پاسگاه های مرزی را تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج همچنین نشان داد که افزایش توجه و سرمایه گذاری بر روی عوامل شغلی، عوامل محیطی پاسگاه و ابعاد شخصیتی وفردی فرمانده پاسگاه در هنگام انتصاب، منتج به رضایت شغلی بالاتری برای آنان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Investigation of the Effective Factors on the Border Station Commanders’ Job Satisfaction (Case Study: the Borders of Khorasan Razavi and Southern Khorasan)

نویسندگان [English]

  • abdollah majidi
  • hossein zolfaghari
  • akbar salimi
چکیده [English]

Background and objectives: in the border system, border stations are considered as the frontlines and the first layer of border security suppliers. That is why the commander in chief said: the stations across the country must take an action in a way to be considered as the hope and aspiration of the people. Undoubtedly, this matter is only achieved by having employees who have job satisfaction, and in this regard, according to the roles of commanders in the realization of this issue, this research has addressed how it is possible to promote the job satisfaction of border stations’ commanders. This research focuses on the study of inter-organizational factors affecting motivation promotion.
Methodology: in terms of method, this study is of a descriptive-analytic type and in terms of the purpose and the result it is an applied research. The required data were collected using the library and field study (distributing questionnaire and interviewing the border elites). The statistical population of the study consists of all the commanders of two border regiments of Gazik and Taybad (90 participants) all of which have been questioned. The obtained data were analyzed using t-test, Chi square and Friedman.
The findings and results: the findings of the research showed that in order of preference, job factors, environmental factors, and organizational factors affect the border station commanders’ job satisfaction. The results also showed that paying attention and making investment on job factors, the station’s environmental factors and the personality and individual characteristics of the commander at the time of appointment, would lead to a higher job satisfaction for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job –satisfaction
  • Commander
  • Station
  • Police
  • Border