بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر احساس امنیت در شهرهای مرزی (مورد مطالعه: تربت جام)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امنیت لازمه وجود یک اجتماع سالم است و سعادت یک اجتماع در گرو حفظ و بقاء امنیت و احساس ناشی از آن است. از این رو با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج نا امنی‎های اجتماعی در شهرها، به‎ویژه شهرهای مرزی که از حساسیت بیشتری برخوردارند، تبیین مفهوم امنیت و شاخص های موثر بر آن ضروری است و تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان در شهرهای مرزی، به بررسی این موضوع در شهرستان تربت جام پرداخته است.
روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه ساکنان52- 18 ساله شهر تربیت جام در استان خراسان رضوی(به تعداد32451) تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برای این شهر 296 تعیین شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر احساس امنیت، از تکنیک تصمیم گیری Topsis استفاده گردیده است.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین احساس امنیت و متغیرهای فردی(شامل جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل)، سرمایه اجتماعی، عملکرد رسانه‎ها، عملکرد نیروی انتظامی، پایگاه اجتماعی افراد و فضای فیزیکی شهر رابطه معناداری وجود دارد. در این میان دو متغیر عملکرد نیروی انتظامی و فضای فیزیکی شهر، در امنیت شهرهای مرزی، دارای اهمیت بیش‎تری است و متغیرهای رسانه های خارجی، نسبت به سایر عوامل، تاثیر کمتری بر احساس امنیت در شهر تربت جام دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Investigating and prioritizing the factors affecting the sense of security in border towns (Case Study: Torbat Jam)

نویسندگان [English]

  • alireza pirali
  • saideh seyadat
چکیده [English]

Background and objective: security is a necessity for a healthy community and the prosperity of a society depends on the security preservation and conservation of it. Therefore, considering the expansion of urban life and social insecurities in cities, especially border cities that is more sensitive due to their strategic locations, explaining the concept of security and effective criteria on it is necessary. This study aims to identify and rank the factors influencing citizens' sense of security in the border city, and to examine this issue in Torbat Jam city.
Method: in terms of its goal, the present study is of an applied research type and in terms of data collection it is survey study. The statistical population includes all of the 18-52-year old residents of Torbat Jam city in Khorasan Razavi Province (32451 individuals). Using Cochran sampling formula, the sample size 296 members were set for this city. The obtained data were analyzed using SPSS software. In order to prioritize the effective factors on sense of security, the Topsis decision making technique was employed.
Findings and results: the results showed that there is a significant relationship between sense of security and personal variables (including gender, education, and marital status), social capital, performance of media, law enforcement performance, individuals’ social base, and physical environment of the city. Among these, two variables of law enforcement performance and physical environment of the city are more important in border cities’ security and the variables of foreign media, in comparison with the other factors, had less impact on sense of security in Torbat Jam city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • sense of security
  • Media
  • social base
  • police performance