بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت مرزها(مورد مطالعه: منطقه مرزی گرمی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: همه دولت ها به امنیت به عنوان یکی از ابتدایی‎ترین نیاز اتباع خود بها داده و آن را در صدر اولویت‎هایشان قرار می دهند. یکی از عواملی که بر امنیت تاثیرگذار است، ویژگی های جغرافیایی هر منطقه است. امنیت و ویژگی های جغرافیایی رابطه متقابلی دارند، یعنی به همان میزان که مؤلفه های جغرافیایی از عوامل تعیین‎کننده در تأمین امنیت منطقه می باشند، خود نیز از ملاحظات امنیتی تأثیر می‎پذیرند. با توجه به رابطه متقابل جغرافیا و امنیت، این تحقیق قصد دارد تا تاثیر عوامل جغرافیایی را بر امنیت مرز، در منطقه مرزی گرمی(منطقه مرزی ایران و آذربایجان در استان اردبیل) مورد بررسی قرار دهد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، تحلیلی-توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه:1. فرماندهان مرزبانی استان اردبیل و 2. فرمانداران و بخشداران شهرستان های مرزی گرمی، نمین، رضی، به تعداد 85 نفر هستند که بصورت تمام شمار مورد پرسش قرار گرفته اند. روایی ابزار سنجش با نظر خبرگان و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ(79/0)، تایید گردیده است. داده هابوسیله نرم افزار Spss و با استفاده از آزمون تی استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که سه متغیر: 1. آمایش سرزمینی پاسگاه های مرزی (با میانگین نمره 05/11)، 2. تشابهات فرهنگی مرزنشینان دو سوی مرز(با میانگین نمره 6/9)، و 3. ویژگی های توپوگرافی و وضعیت طبیعی منطقه مرزی گرمی(با میانگین نمره 69/7)، به ترتیب اولویت می توانند بر امنیت مرز مورد بررسی تاثیرگذار باشند. نتایج این تحقیق، اطلاعات مبنایی برای برنامه ریزی های آتی در جهت کاهش اثرات این عوامل ارائه نمود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Investigation of the Effect of Geographic Factors on Borders Security (Case Study: Germi Border Region )

نویسندگان [English]

  • jalal setareh
  • seyed shahin esmaili
  • hossrein alipour
چکیده [English]

Background and objectives: all the governments consider the security as their most primitive main need and put it in their first priorities. One of the factors that has an impact on security is the geographical features of each region. Security and geographical features have a mutual relation as much as the geographic component, such as borders, rugged natural beauty and ... are decisive factors in regional security; they are also affected by security considerations. With regard to the mutual relationship between geography and security, this paper aims to examine geographical influences on the border security, in the Germi border region (Ardabil Province, a border region between Iran and Azerbaijan).
Methodology: in terms of its objective the present study is of an applied research type and in terms of its method, it is a descriptive-analytic research type. The data collection was conducted in a survey method. The statistical population of the study includes two groups: 1) Ardabil border commanders and border regiments, 2) Governors and deputy governors of the Germi border city, Namin, Razei, and their political and law enforcement deputies (85 participants) all of which were questioned due to the limitation of the numbers of individuals. The validity of measurement tools were confirmed by the experts’ ideas and their reliability were confirmed by Cronbach (0.79). The obtained data were analyzed using SPSS software and the Pearson correlation and Students t-test.
The findings and results: the results of this research showed that the three variables of 1) border stations’ land use (an average of 11.05), 2) the cultural similarities of frontiersmen in the two sides of borders (an average of 9.6), and 3) the topographic characteristics of Germi border region’s natural condition (an average of 7.69) would affect the border security of the region in order of the preference. The findings of this study suggest the baseline information for future planning regarding the reduction of such factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic factors: Security
  • Border
  • border region
  • Frontiersman
  • land use