بررسی رابطه بین سبک رهبری حمایتی وتوانمندسازی روانشناختی کارکنان مرزبانی (موردمطالعه: هنگ مرزی نهبندان)

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: توانمندسازی کارکنان یک از راهبردهای مفید و موثر جهت دستیابی سریع سازمان به اهداف خود می‎باشد و هرچه ماموریت سازمان مهم تر و فعالیت‎های آن پیچیده تر باشد، نیاز به توانمندسازی کارکنان نیز بیشتر می‌شود. سازمان پلیس و تمام بخش های تابعه آن، از سازمان های بسیار پیچیده است که توانمندسازی برای تمام کارکنان آن، بویژه کارکنان صف، به دلیل نیاز به تصمیم گیری در لحظه، امری ضروری است. یکی از عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان، سبک رهبری مدیریت سازمان است و این تحقیق قصد دارد رابطه بین سبک رهبری حمایتی و توانمندسازی کارکنان را در هنگ مرزی نهبندان بررسی نماید.
روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را فرماندهان هنگ مرزی نهبندان در استان خراسان جنوبی تشکیل داده اند که از بین آن ها، 40 نفر براساس جدول مورگان، به صورت تصادفی نمونه‎گیری شده اند و مورد پرسش قرار گرفته اند. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا(آلفای 82/0) تایید شد، با استفاده از نرم افزار spss و با کمک آزمون رگرسیون خطی،آزمون تی و فریدمن، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق، رابطه بین ابعاد سبک رهبری حمایتی و توانمندسازی روانشناختی را در جامعه مورد بررسی تایید نمود. نتایج نشان داد که سه شاخص رهبری حمایتی شامل 1. گوش دادن به مشکلات کارکنان 2. تمجید و پاداش، و 3. برخورد صادقانه با کارکنان، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان هنگ مرزی نهبندان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Investigating the Relationship between Supportive Leadership Style and border staffs’ psychological empowerment (Case Study: Nehbandan Border Regiment

نویسنده [English]

  • akbar salimi
چکیده [English]

Background and objective: the employees’ empowerment is one of the effective strategies for fast achieving of organization’s goals. The more important is the organization's mission and complex activities, the more the needs are for greater empowerment of staff. The Police organization and all of its subsidiaries, is one of the highly complex organizations that empowerment for all employees, particularly employees in the ranks, is essential because of the need to make decisions in the moment. One of the factors that influence employee empowerment is the leadership style of organization management and this study is going to investigate the relationship between the supportive leadership style and staffs empowerment in Nehbandan Border Regiment.
Method: in terms of its goal, this study is of an applied research type and in terms of the method, it is of a survey research type. The statistical population contains 40 commanders of Nehbandan Border Regiment in South Khorasan Province that all of them have been questioned. The data were collected via a researcher-made questionnaire. Its validity was confirmed by the experts and the reliability was endorsed by Cronbach alpha (.82). The obtained data were analyzed using SPSS software and Linear Regression test, t-test, and Friedman test.
Findings and results: the research findings confirmed the relationship between supportive leadership style dimensions and psychological empowerment in the desired population. The results showed that the three components of supportive leadership of 1) listening to the employees’ problems, 2) accolades and awards, and 3) dealing honestly with employees have the most level of effects on staffs’ psychological empowerment in Nehbandan Border Regiment, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supportive leadership style
  • Psychological Empowerment
  • Border guard