وفاق اجتماعی گروه های قومی و مذهبی، راهبردی نرم افزاری در امنیت پایدار ‎مرزی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ایران به عنوان کشوری یکپارچه و گروه سرزمینی واحد، قومیت ها و اقوام مختلفی نظیر فارس،کرد، ترک، عرب، بلوچ،ترکمن، لر،گیلک، طبری و… را در خود سکنی داده است؛ اما تامل بر نوع مرز بندی و وجود تشابهات و پیوند فرهنگی میان ساکنین بخش‎های مرزی، از نظر زبان، مذهب، قومیت، فرهنگ وتاریخ مشترک، ایران را از نظر جغرافیای سیاسی در شرایط خاصی قرار داده است. لذا بر مبنای درک شرایط و موقعیت حساس منطقه ای و جهانی، این مقاله با هدف ارائه راهبردی موثر در امنیت ملی، الگوی«وفاق اجتماعی »را مطرح و مورد بررسی و تبیین قرار داده است.
روش: این تحقیق، بر مبنای ماهیت موضوع و اهداف مد نظر به روش «کتابخانه ای - تحلیلی» طراحی گردیده است. در گام اول پس از شناسایی منابع، با استفاده از ابزار «فیش برداری» اطلاعات گرد آوری، و در گام دوم بر حسب موضوعی طبقه بندی و در نهایت با بهره گیری از تکنیک های «کیفی» روابط و زوایای پنهان مسئله واکاوی و مورد «تحلیل» قرار گرفته است.
یافته ها و نتایج: جمع بندی یافته ها مبین آن است که ساخت اجتماعی باکاربست این الگو می تواند از طریق ایجاد رابطه « سیبرنتیک »به ارتقای سرمایه اجتماعی در مناطق مرزی دست یافته و در نتیجه با تقویت و ارتقای «هویت ملی» بستر مشارکت فعال، پویا و مؤثر تمامی گروه‎های مختلف قومی و مذهبی را در باز تولید امنیت ملی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Ethnic and Religious Groups’ Social Consensus: A Software Strategy in Border Areas’ Sustainable Security

نویسندگان [English]

  • ali vatani
  • valiollah rezaie
  • mohammad taghi malekhosseyni
چکیده [English]

Background and objective: Iran, as an integrated and a single territorial unit, has settled various ethnic groups and races such as Persians, Kurds, Turks, Arabs, Baluchis, Turkmen, Lurs, Gilaki, Tabari, etc. into itself. But the reflection on the kind of demarcation and similarities and cultural links between the residents of the border areas, in terms of language, religion, ethnicity, culture, and common history have put Iran in particular geopolitical conditions. Therefore, this article, based on the perception of conditions and local and global sensitive situation, has offered the “social consensus” pattern with the aim of suggesting an effective strategy in national security. Using analytic method, it has also investigated and explained the functions of this variable in the maintenance and continuance of integrity in the balance establishment in society’s structure.
Method: in terms of the topic’s nature and desired objectives, this study has been designed in “analytic-library” research method. In the first step, after determination of the references, the data were collected using note-taking method. In the second step, the data were categorized based on the subjects. Finally, using qualitative techniques, the hidden aspects and relationships of the issue were explored and analyzed.
Findings and results: the summary of the findings suggests that the social construction, using this pattern, can achieve the social capital promotion in border areas via establishing “cybernetics” relationship and thus provide the context for active, dynamic, and effective participation of all different ethnic and religious groups to reproduction of national security through the promotion and reinforcement of “national identity”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable security
  • Strategy
  • ethnicity
  • Religion
  • border areas
  • social consensus