تدابیر راهبردی ناجا در گسترش امنیت پایدار مرزهای جنوب شرقی کشور (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:امروزه امنیت به عنوان مهم ترین موتور محرک توسعه یافتگی، از مباحث بسیار مهم و حساس جوامع بشری است که در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مورد توجه جدی دولت مردان قرار گرفته است. در این میان برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی بدلیل نقش انکار ناپذیر آن در اشاعه و ارتقاء توسعه پایدار در سراسر کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر ارائه راهبردهایی برای توسعه امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان می باشد.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی است؛جامعه این تحقیق را صاحب‎نظران، متخصصان و کارشناسان فعال در امر تامین امنیت استان سیستان و بلوچستان به تعداد 68 تشکیل داده اند که بدلیل محدویت تعداد، تمام شماری شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع‎آوری شدند که روایی آن به تایید خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و استخراج استراتژی‎های مناسب نیز از تکنیک (SWOT) استفاده گردیده است.
یافته ها و نتایج:یافته‎هانشان داد کهمرزهای شرقی استان سیستان و بلوچستان با توجه به گستره جغرافیایی، طولانی بودن مرزها، تعداد همسایگان و موقعیت ژئوپلیتیکی، تداخل قومی- فرهنگی با کشورهای همجوار و...، می‎توانند منشا تهدیدات مرزی متعددبرای کشور باشند؛ اما از طرف دیگر، نیروهای ناجا نیز از توانایی های بالقوه و بالفعل مطلوبی جهت مقابله با این تهدیدات برخوردارند؛ نتایج حاصل از ماتریسSWOT نشان داد که راهبردِهم‎افزایی ظرفیت‎های انتظامی- امنیتی در سطح استان، با توجه به شرایط موجود از اولویت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The I.R.I Police Strategic Measures in Sustainable Security Development in Southeastern Borders of the Country (Case Study: Sistan and Baluchestan Province)

نویسندگان [English]

  • alireza pirali
  • saideh siadat
چکیده [English]

Background and objective: today, security is considered as the most important engine of development and the crucial issues of human society in various aspects of economic, social and security by the governments. In this regard, establishing a sustainable security in border areas is of great importance for its undeniable role in the promotion of sustainable development across the country. The present study aims at providing some guidelines for sustainable development in Sistan and Baluchestan Province.
Method: in terms of its goal, the present study is of an applied research type and in terms of its method, it is of a survey type. The statistical population of the study includes 68 scholars, specialists, and active experts in establishing security in Sistan and Baluchestan province. Due to the limitation of sample size, all of the members were participated in the study. The data were collected via questionnaire, the validity of which was confirmed by the experts and its reliability was confirmed through re-test method. In order to analyze the obtained data and extract the appropriate strategies the SWOT technique was employed.
Findings and results: the findings show that the eastern borders of Sistan and Baluchestan province can be the origins of border threats to the country due to the geographical scope, long boundaries, the number of neighbors and geopolitical situation, ethnic-cultural overlapping with neighboring countries. On the other hand, police forces have the potential abilities to deal with these threats; the obtained results from SWOT indicated that strategy of security-law enforcement capability promotion in the province, according to the existing conditions, has higher priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable security
  • Border
  • Sistan and Baluchestan
  • Threats
  • Opportunities
  • Strengths