عوامل مؤثر بر ارتقای انگیزش شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: وقتی از سازمان ها و مدیران موفق، بحث به میان می آید، از مهم‎ترین موضوعاتی که به آن پرداخته می‎شود، انگیزش کارکنان است؛ هرچه ماموریت یک سازمان دشوارتر و هدف سازمان مهم تر باشد، انگیزش کارکنان، اهمیت بیشتری پیدا می کند. مرزبانی ناجا، رسالت بسیار مهم تامین امنیت مرزها را برعهده دارد و تحقق این هدف تنها از کارکنانی بر می‎آید که انگیزه کافی برای خدمت داشته باشند؛ پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی کارکنان این فرماندهی می‎پردازد.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند که با کمکنمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه،481 نفر که همه مرد بودند به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند؛ روایی پرسشنامه به وسیله روایی سازه(با بار عاملی بالاتر از 4/0) و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ(99/0)، تایید گردید؛ داده ها به کمک نرم افزارهای spss و lisrel تحلیل شدند.
یافته‌ها و نتایج: نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مؤثر بر تقویت انگیزه شغلی کارکنان فرماندهی مرزبانی به ترتیب اولویت، شامل:عوامل اجتماعی(%3/52)،عزت نفس(%2/6)،خصوصیات مطلوب شغلی(%6/3)،خودشکوفایی(%1/2) و عوامل فیزیولوژیک(%6/1) است. یافته ها همچنین نشان داد که پنج عامل بدست آمده در مجموع 66% واریانس کل انگیزش کارکنان فرماندهی مرزبانی را تبیین می‌کنند؛ نتایج تحقیق، بینش های ارزشمندی درباره انگیزش کارکنان فرماندهی مرزبانی ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on the Promotion of Job Motivation among the Iranian Border Command Staffs

نویسندگان [English]

  • abbas khorshidi
  • hosniye shahrabi farahani
  • hamide darb esfahani
چکیده [English]

Background and objectives: when talking about successful organizations and managers, motivating the employees is one of the important issues that is dealt with. Motivations actually encourage employees to eagerly work in the organization. The more the mission of an organization is difficult and important, the more important is the motivation of the employees. The Islamic Republic of Iran’s border police force has the important mission of providing security in the borders and accomplishing this goal is only possible by the employees who have enough motivation to work. The present study examines the effective factors on job motivation of this Command and is going to prioritize these factors.
Methodology: in terms of the purpose, this study is of an applied research and in terms of data collection method it is a library and field study. The statistical population of the study consists of all the employees of Islamic Republic of Iran’s Border Command. 481 male participants were selected using the stratified random sampling based on the sample size formula and then they were questioned. The validity of the questionnaire was confirmed by the constructive validity (with loadings higher than .04) and its reliability was confirmed by Cronbach alpha (0.99). The data were analyzed using SPSS and LISREL software.
Results and findings: the results of the factor analysis indicated that the factors affecting the promotion of job motivation among Border Command in order of preference are social factors (52.3%), self-esteem (6.2%), the pleasant job characteristics (3.6%), self-actualization (2.1%) and physiological factors (1.6%), respectively. The findings also showed that the five obtained factors in all explain 66% of the total variance of the staffs’ motivation of Border Command. Results provided valuable insights about Border Command employees’ motivation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Motivation
  • Border command
  • Self-Esteem
  • Job characteristics
  • Physiological needs