بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اجتماعی شهرهای مرزی (مورد مطالعه: استان گلستان)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: گردشگری امروزه به‎عنوان یکی‌از سریعترین بخش‌های اقتصادی درحال‌رشد و بزرگترین صنعت‌خدماتی جهان ازنظر درآمدزایی شناخته شده‌است که رشدآن، تغییرات‌اجتماعی و اقتصادی زیادی رابه دنبال داشته و برایکشورهای درحال‌توسعه که‌با معضلاتی چون نرخ بیکاری‌ بالا، محدودیت منابع‌‌ارزی و اقتصاد تک‌ محصولی مواجه‎اند، ازاهمیت‌ فراوانی برخورداراست؛ یکیازپتانسیلهایموجوددرمناطق مرزیکشور،ظرفیت‎هایتوسعهفعالیت‎هایگردشگریاستو تحقیق حاضر قصد داردتأثیررونق گردشگری بر توسعۀاجتماعی مناطق مرزی استان گلستانرا بررسی نماید.
روش:تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه تحقیق را ساکنان مناطق مرزی استان گلستانتشکیل داده اند که بااستفاده از فرمول کوکرانحجم نمونه 263 نفر برآورد گردید. داده ها بااستفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته‎ای روا و پایا(آلفای88%) جمع‌آوری و بااستفاده از نرم‎افزارSPSSو به کمک آزمون‎های کای‌اسکوئر، تحلیل واریانس یک‎طرفه، ضریب همبستگی‌پیرسون و آزمون t استیودنت مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها و نتایج:یافته هانشان داد که بین شاخص‌های توسعه گردشگری، به ترتیب اهمیت، با 1.توسعۀاجتماعی، 2. بهبود کیفیت خدمات‌اجتماعی، و 3. بهبود کیفیت زندگی جامعۀمحلی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای مستقل تحقیق، حدود 72% از واریانس متغیر توسعۀ مناطق مرزی را برآورد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Tourism Industry Role in Border Cities’ Social Development

نویسندگان [English]

  • Abolfazl esfandiari
  • mohammad taghi malekhoseyni
  • seyed reza mosavizade
چکیده [English]

Background and objective: tourism is recognized as one of the fastest growing economic sectors and the largest service industry in terms of revenue in the world. Its development would lead to many social and economic changes. It is very important for the developing countries that are facing with problems such as high unemployment rate, limited financial resources and monoculture economy. One of the exiting potentials in local level in border areas of the country is the development capacities of touristic activities and the present study aims to investigate the effect of tourism promotion on border areas’ social development in Golestan Province.
Method: in terms of its goal, the present study is of an applied research type and in terms of data collection it is of a survey method. The statistical population includes the residents of Golestan Province border areas (unlimited number) among which 263 participants were selected from four stakeholder groups using Cochran formula. The data were collected via a researcher-made questionnaire, the validity of which was confirmed by the experts and its reliability was measured and endorsed using Cronbach alpha coefficient (.88). The data, then, were analyzed using SPSS software, chi-square test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and t-student test.
Findings and results: the findings indicated that there is a direct and significant relationship between tourism development criteria of 1) social development, 2) promoting the quality of social services, and 3) promoting the life quality of local community, respectively. Also, the research independent variables estimate about 72 percent of the variation of border areas development variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Golestan province
  • Community development
  • Quality of Life
  • Social services