بررسی رابطه هویت ملی با سرمایه اجتماعی در بین مرزنشینان استان گلستان (مورد مطالعه: شهرستان مراوه تپه)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: هویت ملی، احساس و ادراک عضویت فرد به گروه ملی و نوعی احساس تعهد و تعلق نسبت به مجموعه‎ای از مشترکات ملی جامعه است، و به عنوان فراگیرترین و مهم ترین سطح هویت در تمام نظام‎هاى اجتماعی، بر کلیه حوزه‎هاى فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد تأثیرگذار است؛ از سوی دیگر، به عقیده فوکویاما، سرمایه اجتماعی در جایی یافت می‎شود که سنت جامعه عمیقاً در تاریخ یک قوم یا ملت ریشه داشته باشد؛ به عبارت دیگر، به لحاظ نظری، بین هویت ملی و سرمایه اجتماعی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. این مقاله قصد دارد بصورت تجربی، رابطه بین هویت ملی و سرمایه اجتماعی را در بین مرزنشینان شهرستان مراوه تپه در استان گلستان بررسی نماید.
روش: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است، جامعهء آماری تحقیق 39456 نفر از مرزنشینان 18 تا 65 ساله شهرستان مراوه تپه استان گلستان در سال 1392 بوده‌اند، که از این جامعه بر اساس فرمول کوکران 348 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t و برای آزمون مدل تحقیق از رگرسیون استفاده شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش هویت ملی در بین افراد جامعه مورد مطالعه به ویژه در مولفه های دولت(حاکمیت) و اشتراکات اجتماعی، که شامل عناصر تاریخ، زبان، آداب و رسوم و دین می‎باشد، سرمایه اجتماعی جامعه بالاتر می‎رود؛ به عبارتی، هویت ملی دارای کارکردهایی از جمله افزایش مشارکت اجتماعی مرزنشینان در عرصه‎های مختلف، تقویت روحیه وفاق،‌ مودت، هم‌دلی، همبستگی و انسجام در جامعه، و تعمیق و تقویت اعتماد بین فردی و بین حاکمیت و مردم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Investigation of the Relationship between National Identity and Social Capital among the Frontiersmen of Golestan Province (Case Study: Maraveh Tappeh City)

نویسندگان [English]

  • mohammad taghi malekhosseyni
  • mohammadreza naeimi
  • mohammad dehdi naderi
چکیده [English]

Background and objective: national identity is the sense and perception of an individual to a membership in a national group and a kind of sense of belonging and commitment towards a set of society’s national commonalities. As the most widespread and important level of identity in all social systems, it affect all the areas of culture, society, politics, and even economy. On the other hand, according to Fukuyama, Social capital is found in a place where society’s tradition deeply rooted in the history of people or nation; In other words, theoretically, there is a close relationship between national identity and social capital. This paper aims to experimentally investigate the relationship between national identity and social capital among the frontiersmen in Maraveh Tappeh city in Golestan province.
Method: this study has been conducted in survey method using questionnaire as a research tool; the statistical population of the study includes 39456 frontiersmen with the age of 18-65 in Maraveh Tappeh city of Golestan Province in 2013. As the research sample, 348 members were selected using Cochran Formula. For hypotheses testing, the Pearson correlation coefficient and t-test, and for testing the research model, the regression were employed.
Research findings and results: the results indicated that by increasing the national identity among the studied society, especially within the variables of government and social commonalities which include history, tradition, and religion, the social capital would increase. In other words, the national identity has some functions such as promoting the community participation of frontiersmen in various fields, strengthening the spirit of unity, friendship, empathy, solidarity and cohesion in the community, and deepening and strengthening the interpersonal trust between government and people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national identity
  • social capital
  • social solidarity
  • social participation
  • social trust