بررسی رابطه امنیت انتظامی با گسترش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در بازارچه های مرزی(مورد مطالعه: بازارچه مرزی میل 78 استان خراسان جنوبی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بازارچه های مرزی، بعنوان یکی از اهرم‎های مهم در توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار،در سال های گذشته، تأثیر قابل توجهی بر فعالیت های اقتصادی کشور داشته اند. به این لحاظ تامین امنیت مرز و بازارچه های مرزی برای سرمایه گذاری در این مناطق اهمیت زیادی دارد تا با تشویق تجار به سرمایه گذاری بیشتر بر توان تجاری منطقه بیافزایند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین حضور نیروی های انتظامی و تامین امنیت انتظامی در مناطق مرزی و گسترش سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در بازارچه های مرزی است که در این تحقیق، بازارچه مرزی میل 78 استان خراسان جنوبی(شهرستان بیرجند؛ بخش سربیشه) مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: این تحقیق به روش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته(با ضریب آلفای کرونباخ 74/0)گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل افراد بومی شاغل در بازارچه، تجار وکارگزاران بازارچه مرزی و تعدادی از نیروی های مرزی میل 78 استان خراسان جنوبی هستند که از بین آن ها به تناسب تعداد، 99نفر انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با کمک آزمون همبستگی پیرسون صورت گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج بررسی نشان داد که در بخش اول حضور نیروهای انتظامی در مناطق مرزی از جمله بازارچه‎های مرزی، رابطه معناداری با افزایش تجارت بازارچه ای و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار دارد و یک عامل مهم در امنیت سرمایه گذاری در بازارچه ها محسوب می شود؛ و در بخش دوم امنیت انتظامی با اشتغال مستقیم، اشتغال غیر مستقیم و اشتغال سالم رابطه معنادار و مثبت و با اشتغال ناسالم رابطه معنی داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Disciplinary Security and Investment Expansion and Employment Increase in Border Markets (Case Study: Border Market of Rod 78in South Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • Mostafa shirmehengi
  • feysal hasani
  • abolfazl shirmehengi
چکیده [English]

Background and objective: border markets, as one of the important tools in the development of trade relations with neighboring countries in recent years, have had a significant impact on the country’s economic activities. Hence, providing the border and border markets’ security is of great importance in these regions so that it can increase the trade capacity of the region by encouraging the traders to invest more. The aim of this study was to investigate the relationship between the police and security forces in the border areas and promoting investment and employment increase in the Border Areas. In this study, the border market of 78 Rod in South Khorasan Province (Birjand city, Sarbisheh District) has been investigated.
Methodology: this research was conducted through library and field studies and the required data were obtained using a researcher-made questionnaire (Cronbach's alpha coefficient 0.74). The statistical population includes native people working in the market, traders and brokers of border market, and some of the border forces of 78 Rod in South Khorasan Province; of them, 99 participants were selected and questioned. The data analysis of the study was conducted using SPSS software and Pearson correlation test.
The findings and results: the results showed that in the first part the presence of police in the border areas, including border markets has a significant relationship with market trade promotion and the development of trade relations with neighboring countries and it is considered as an important factor in the security of investment in the markets. In the second part, the disciplinary security has a significant and positive relationship with the direct, indirect, and healthy employments; it doesn’t have a significant relationship with unhealthy employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Law Enforcement
  • employment
  • Investment
  • border markets
  • Rod 78