بررسی تاثیر سرمایه گذاری های دولتی در کنترل مبادلات تجاری غیر رسمی(مطالعه موردی: دهستان آلان، شهرستان سردشت در سال 1390 )

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: برای داشتن کشوری توسعه یافته با توان برنامه ریزی دقیق، وضع قوانین در زمینه های مختلف و اطمینان از اجرای دقیق آن ها، ضروری است و البته باید شرایطی فراهم شود که اجرای قوانین باصرف کم ترین انرژی و هزینه، امکان‎پذیر گردد و برخورد و تنش بین اعمال کنندگان قوانین و اداره شوندگان، به حداقل برسد. یکی از موضوعاتی که در مناطق مرزی موجب تنش بین اعمال کنندگان قانون و مرزنشینان می شود، کنترل مبادلات تجاری غیر رسمی است. در این تحقیق سعی شده است با بررسی وضع موجود، عواید از دست رفته ی ریالی دولت ناشی از فرآیند قاچاق کالاهای غالباٌ مبادله شده در شهرستان آلان، محاسبه شده و شاخصی ارائه شود که میزان سرانة سرمایه-گذاری دولتی در این مناطق به منظور جذب مرتکبین مبادلات غیررسمی به بخش‌های اقتصای مولد را توجیه نماید.
روش: این پژوهش به لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. داده ها ی مورد نیاز با استفاده از مشاهده و ثبت وقایع و مصاحبه جمع آوری شده و سپس مبتنی بر داده های حاصل، تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت انجام شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه این تحقیق، قاچاقچیان کالا در دهستانِ آلان واقع در جنوب شهرستان سردشت، در مرز ایران و عراق هستند که تا حد کفایت یافته ها، مورد پرسش قرار گرفته اند.
یافته ها و نتایج: نتایج نشان می‌دهد که هدایت هر یک از شاغلین در بخش مبادلات غیررسمی(سرانه) به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد در منطقه مورد بررسی، بر اساس قیمت‌های نیمه‌ی دوم سال 1390 به طور مستقیم چیزی حدود پنج میلیارد ریال از زیان‌های دولت از ناحیه‌ی فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را کاهش می دهد و این مبلغ به اندازه ای است که برای انجام برنامه های سرمایه گذاری توسعه ای قابل توجه است؛ ضمن اینکه در این تحقیق، تنها هزینه های ریالی مستقیم برآورد شده اند و منفعت بکارگیری این افراد در بخش تولیدی، منافع اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن محاسبه نشده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Public Investment in Controlling Informal Trades (Case Study: Alan County, Sardasht in 2011)

نویسندگان [English]

  • mahmood hasanzade
  • zohre dehdashti shahrokh
  • Aso hasanzadeh
چکیده [English]

Background and objectives: in order to have a developed country with accurate planning capacity, making laws in different fields and making sure of their enforcement are necessary, and of course, a condition should be prepared in which law enforcement would be possible using the least energy and cost, and a condition in which the challenge and tension between the enforcers and the clients would be minimized. One of the issues that cause tension between law enforces and the frontiersmen is controlling the informal trades. In this research an attempt is made to investigate the current status to calculate the government’s lost financial income due to the process of traded good smuggling in Alan county and to provide a criterion through which the level of per capita of government’s investment in these areas for absorbing the traders of informal exchanges to productive economic sectors could be justified.
Methodology: in terms of method, this research is of descriptive-survey type and in terms of its goal, it is an applied research type. The required data were obtained using observation, events record, and interview, and then, based on these data the analysis of cost-benefit was conducted. The statistical population of this research is the good smugglers, who were questioned enough up to the findings, in Alan County located in the south of Sardasht city in the Iran-Iraq border.
The findings and results: the results show that leading every employee in the informal trade sector towards productive economic activities in the study areas, according to the prices of the second half of the 2011, would directly reduce the government’s loss of about five billion Rials due to the customs duty evasion. This amount is significant enough for enterprise applications development; moreover, in this study, only the monetary costs have been directly estimated, and the benefits of employing these people in the manufacturing sector, and social, political, and security interests have not been calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Informal trade
  • Alan county
  • Cost-benefit analysis