رویکرد آینده پژوهانه به تدوین استراتژی فوق فعال مرزبانی و ملت‌سازی، بر مبنای عدالت بین‌قومی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت مرز‌ها و مناطق مرزی، ضرورت امنیت را ایجاب می‌نماید و جهت ایجاد امنیت مرز‌ها، نقش قومیت‌های ساکن در حاشیه مرز‌ها بسیار مهم است. سکونت اقوام گوناگون ایرانی در مناطق مرزی، ممکن است زمینه‌ساز بروز انواع بحران‌های منطقه‌ای شود؛ اما در مقابل، به طور طبیعی هر یک از قومیت‌ها ظرفیت قابل‌توجهی برای ادغام در مصالح ملی، مشارکت سیاسی و حفظ و حراست از کشور نیز دارند. این مقاله قصد دارد ابعاد گوناگون درگیر ساختن اقوام ایرانی در امر مرزبانی و نیز منابع بالقوه تعلقات ملی و تمایل به گسست را بررسی نموده و متناسب با ظرفیت مذکور، استراتژی فوق فعال مرزبانی را پیشنهاد دهد.
روش:در این مقاله، ضمن اقدام‌پژوهی تاریخی و تفسیر‌گرایانه استراتژی فوق فعال ملت‌سازی، به ابعاد گوناگون درگیر ساختن اقوام ایرانی در امر مرزبانی پرداخته شده است؛ سپس با روش تحلیل محتوای اسنادی، منابع بالقوه تعلقات ملی و تمایل به گسست اقوام گوناگون بررسی شده است؛ جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و متخصصان در زمینه مدیریت دولتی، مطالعات سیاسی، امنیت ملی، عدالت بین قومی، جغرافیای سیاسی، مطالعات انتظامی، دفاع ملی و خط‌مشی گذاری می‌باشند که به روش گلوله برفی، 27 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.
یافته ها و نتایج:در این پژوهش، عوامل: 1. توسعه عدالت اجتماعی و توزیع متناسب فرصت‌های رشد، 2. طرح‎های ادغام یا هم افزایی فرهنگی- زبانی اقوام گوناگون با هویت ایرانی، 3. توسعه عدالت اجتماعی، 4. افزایش طرح‎های توسعه بین‌منطقه‌ای میان ذینفعانی از اقوام گوناگون، و 5. افزایش سطح مشارکت و ادغام سیاسی اقوام گوناگون و اولویت‌بندی منافع عامه در طرح خط‌مشی‌گذاری عمومی جامعه، به مثابه خط‌مشی‌های فوق فعال برای توسعه وحدت ملی شناسایی شدند کهدر هنگام تصمیم‌گیری‌های توسعه و حراست از مرزها، ملاحضاتی را ضروریمی سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 The Futurist Approach to Border and Nation-Building Super-Active Strategy Formulation Based on the Inter-Ethnic Justice

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Pourezzat phd
  • Ghazale taheriatar phd
  • Ali asghar sadabadi phd
چکیده [English]

Background and objectives: the importance of borders and border areas urges need for security and to establish the security in borders, the role of the ethnic groups living on the fringe of borders is very important. Various ethnic groups living in border areas and commonalities between these ethnic and neighborhood countries, may be the underlying incidence of regional crises. In contrast, there is a naturally considerable capacity for the integration of ethnic groups in the national interest, political participation and the preservation of their country. This article is going to investigate the various dimensions of engaging Iranian ethnic groups in bordering and also the potential resources of national belongings and the inclination to disintegration and in accordance with the mentioned capacity suggest the border super-active strategy.
Methodology: In this paper, in addition to historical and interpretative action research of super-active nation-building strategy, the different dimensions of engaging Iranian ethnic group in bordering have been investigated. And then, the potential resources of national belongings and inclination to various ethnic groups’ disintegration have been investigated using the content analysis of documents. The population of this research consists of experts in the field of public administration, political studies, national security, inter-ethnic justice, political geography, Law Enforcement studies, and national defense policies making. 27 participants were selected as the sample population using snowball method.
The findings and results: in this study the following factors have been identified as the super-active guidelines for the development of national unity that at the time of development and preservation decision making require some considerations: 1) Social justice development and the appropriate distribution of development opportunities, 2) the integration or synergistic cultural-linguistic integration of various ethnic groups with Iranian identity, 3) Social justice development, 4) the increase in inter-regional development design among the stakeholders of different ethnic groups, 5) increasing the participation and political integration of different ethnic groups and prioritizing commonwealth in the public guidelines making of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • Ethnicity and ethnicism
  • Super-active strategy
  • National belongings
  • Inter-ethnic justice