تاثیر نوسانات اقلیمی بر تراز سطح آب خلیج فارس و تنش های احتمالی مرزی ناشی از آن(مورد مطالعه: منطقه بندر جاسک تا بندر عباس)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:‌ در دریای بسته و نیمه بسته خلیج فارسکه مرز آبی میان کشورهابر اساس خط مبدا تحدید حدود شده است، به دلیل غیرمضرس بودن ساحل خط مبدا، بالا آمدن سطح آب دریاها و پیشرفت در خشکی،مشکلات حقوقی برای نواحی ساحلی در آینده قابل پیش بینی است. یکی از سواحلی که در حاشیه شمالی خلیج فارس خط مبدا عادی قلمداد شده، حد فاصل میان بندر جاسک تا بندرعباس است؛ منطقه ای که با بالا آمدن آب دریاها خط مبداش مورد چالش قرار می گیرد و مسائل حقوقی را در آینده خواهد داشت که هدف عمده تحقیق حاضر بررسی این مهم می باشد.
روش:‌ این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی است .برای انجام تحقیق حاضر و به نتیجه رساندن آن با مطالعات میدانی و روش های کتابخانه ای و اسنادی برای به داده ها استخراج شد ، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها واطلاعات وارد نرم افزار GISگردید تا به کمک آن نقشه جدید با نگاهی آینده پژوهانه از تغییر و تحولات از پیشروی آب در نواحی ساحلی ترسیم گردید.
یافته ها و نتایج:‌ بررسی ها نشان داد مناطقی که دارای ارتفاع و شیب صعودی کمتری هستند، هنگام افزایش سطح آب، در معرض پیشروی آب قرار گرفته و درنتیجه احتمال از دست دادن سرزمین در این مناطق وجود دارد. با توجه به این که میزان شیب از بندرجاسک تا بندر عباس یک هزارم درصد است، بنابراین احتمال پیشروی آب در این محدوده نسبت به سایر نقاط در خلیج فارس بیشتر است. همچنین در صورت بالا آمدن سطح آب در خلیج فارس، پسروی آب به سمت ساحل و به موجب آن تغییر خط مبدا مورد انتظار است. بنابراین، این پدیده می تواند زمینه مناقشات احتمالی میان ایران و عمان را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Climate Fluctuations on Water Level in the Persian Gulf and the Potential for Cross-border Tensions Arising from it (Case Study: the Port of Jask to Bandar Abbas)

نویسندگان [English]

  • zahra pishgahifard
  • mohsen rostami
  • razieh mokhtari
  • mohsen taheri daryasari
چکیده [English]

Background and objective: in the closed and semi-closed Persian Gulf in which the water border between the countries is based on baseline delimitation, due to the evenly leveled shore of the baseline, sea level rise and the advancement of water to the land, the legal problems for the coastal areas in the future is predictable. One of the beaches on the northern edge of the Persian Gulf, which is considered as a normal baseline, is the line between the Jask Port and Bandar Abbas; a region whose baseline is being challenged by rising sea level and the legal issues will be present in the future and it is a major objective of this study that is being investigated.
Methodology: in terms of its goal, this study is of an applied type. To conduct the present study and to get the results, the data were collected using field study, library and documentary methods. In order to analyze the data, they were plugged into GIS software so that the new map is designed with a future study view of the changes of water advancement in coastal areas.
The findings and results: the Investigations showed that the areas with lower elevation and steep climb, when the water level rises, are exposed to water advancement and therefore the risk of losing the land there. Considering the fact that the slope level is a thousandth of a percent from Jask Port to Bandar Abbas so the probability of the progress of water in this area is higher than in other parts of the Persian Gulf. If the water level rises in the Persian Gulf, the beach and the water receding and whereby a baseline change is expected. Therefore, this phenomenon could provide the background of a potential conflict between Iran and Oman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Land difference
  • Persian Gulf
  • Bandar Abbas