ارزیابی مهمترین عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و سوخت و بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن بر منطقه(نمونه موردی: دهستان مرگور)

نویسندگان

استاد یار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از مهمترین معضلات و چالش‌های کشورهای در حال توسعه فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می‌باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه گشته، خطرات ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و ..... زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است. هدف از این تحقیق سنجش میزان تأثیر گذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر بروز پدیده قاچاق در دهستان مرگور می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بنابر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل دهستان مرگور در جنوب غربی شهرستان ارومیه می باشد. در این تحقیق ابتدا به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع اقدام شد. برای گردآوری اطلاعات با توجه به فاصله روستاها از مرز، با روش نمونه گیری طبقه بندی شده و به صورت تصادفی10روستا انتخاب و برای پرسشگری با استفاده از رابطه کوکران200 خانوار به عنوان نمونه مورد سؤال قرار گرفته اند. برای رسم نقشه ها نیز از نرم افزارArc GIS 10.2استفاده شد. در نهایت اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار Excel و Spss (با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن) مورد تحلیل واقع گشت. نتایج پژوهش نشان داد که بین (عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی)، عامل اقتصادی با درجه اهمیت 52/2، مؤثرترین عامل در ایجاد انگیزه و گرایش به فعالیت های غیر قانونی، عامل فرهنگی با درجه اهمیت 77/1، و همچنین عامل اجتماعی با درجه اهمیت 71/1 در رده های بعدی مهمترین عوامل گرایش به قاچاق می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the factors affecting the smuggling of fuel and the effects of social, economic and cultural region)Case Study: Margavar Rural District(

نویسندگان [English]

  • ghasem farahmand
  • Saeed amanpour
چکیده [English]

Is considered one of the problems financial corruption in developing countries due to the economy, smuggling. Our country is a developing country, We are now faced with some kind of contraband smuggled fuel. The dangers of excessive smuggling of petroleum products has created this crisis, in addition to threatening the national economy and social systems, financial And development of security risks. The purpose of this research is to measure the economic, social and cultural factors on the incidence of smuggling In Margavar Rural District. For the purpose of this study is the application of the analytical method. The research population is included in the southwestern city of Urmia Margavar Rural District. The action continues in the library of resources to gather information on this research. Was used to collect data from samples classified according to distance from the border villages And 10 villages were selected randomly And a sample of 200 households were asked to question the relationship Cochrane. Also be used to draw a map of Arc GIS 10.2 software. Finally, the data obtained were analyzed using the software Excel, Spss (using regression analysis and Friedman test). Research results show that the factors (social, economic and cultural), Is the most important motivating factor and the tendency to work illegally, with important economic factor 2/52, Also And can also be followed on the trend of trafficking, the importance of cultural factors 1/77, and Important social factor 1/71.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smuggling
  • smuggling fuel
  • unemployment border villages
  • Margavar Rural District