دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مستخرج از رساله دکتری

1. نقش فضاهای بی دفاع در افزایش جرایم شهری( نمونه موردی : محلات وکیل آباد و حاجی پیرلو شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1400

داریوش ستارزاده؛ سینا صمدی افشار